Leksykon

Projektant w procesie budowlanym

opis obrazka

Projektant zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada m.in. za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Projektant sprawuje nadzór autorski nad budową.

Projektant ma obowiązek:

 • opracowania projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • zapewnienia, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających  uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
 • sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • określenie obszaru oddziaływania obiektu;
 • uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
 • wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
 • sporządzania lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej;
 • sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:  stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych  zgodności realizacji z projektem,  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Projektant ma obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

 

Projektant jest zwolniony z obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego jeżeli projekt dotyczy:

 • zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych,
 • obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie
  • stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  • wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 


Ustawa Prawo budowlane - art. 20, 21


 

Normy i przepisy budowlane