Leksykon

Projektant w procesie budowlanym

opis obrazka

Projektant zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada m.in. za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Projektant sprawuje nadzór autorski nad budową.

Obowiązki projektanta budowlanego

 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

 • opracowania projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego; obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • zapewnienia, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
 • wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby biorące udział w opracowaniu projektu, o których mowa powyżej, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego,
 • oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym (obowiązuje od 19.09.2020r.);
 • sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • określenie obszaru oddziaływania obiektu;
 • uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
 • wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
 • sporządzania lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej;
 • sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: 
  • stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  •   uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.


 

Uprawnienia projektanta budowlanego w trakcie realizacji budowy

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie
  • stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  • wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

Kiedy wymagane jest sprawdzenie projektu?

 

Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego (sprawdzenie projektu technicznego obowiązuje od 19.09.2020r.) pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności..

 

Projektant jest zwolniony z obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego jeżeli projekt dotyczy:

 • zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych,
 • obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

 

Zmiany w ustawie prawo budowlane, które weszły w życie 19 września 2020r. wprowadziły podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

W zawiązku z tym projektant sprawdzający, będzie dokonywał sprawdzenia zarówno projektu architektoniczno-budowlanego, jak również projektu technicznego.

Przepis nakładają na projektanta obowiązek zapewnienia, że każda z części projektu będzie umożliwiać spełnienie, przez projekt budowlany, rozumiany jako całość, wymagań ustawy, ustaleń określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego nie zatwierdzaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zapewnienie odpowiedniej koordynacji międzybranżowej jest obowiązkiem projektanta, który powinien być realizowany w trakcie całego okresu opracowywania projektu budowlanego.

 


Ustawa Prawo budowlane - art. 20, 21


 

Normy i przepisy budowlane