Leksykon

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest dokumentem będącym częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac na budowie. Musi zostać wykonany na mapie geodezyjnej (mapie do celów projektowych), podpisanej przez geodetę posiadającego uprawnienia do wydawania tego typu dokumentów.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu określa położenie w terenie poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych.

        W szczególności dotyczy to:

  • punktów głównych budowli;
  • przebiegu osi;
  • linii rozgraniczających;
  • linii zabudowy;
  • usytuowania obiektów budowlanych;
  • projektowanego ukształtowania terenu.

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu musi być  zgodny z  wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki został sporządzony dla danego terenu) lub decyzją o warunkach zabudowy oraz wymaganiami zapisanymi w  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu uregulowane są m.in. zasady prawidłowego usytuowania budynku na działce i zachowania odległości od granic sąsiedniej działki i innych obiektów, sposoby zaplanowania dojść i dojazdów umożliwiających dostęp do drogi publicznej oraz normy dotyczące przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Istotnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest orientacja względem stron świata, co oznacza że budynek powinien być tak usytuowany na działce, aby jego pomieszczenia i elementy (np. taras) były odpowiednio doświetlone.

 


 

Normy i przepisy budowlane