Leksykon

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest dokumentem będącym częścią projektu budowlanego, niezbędnym do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac na budowie.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zostać wykonany na mapie geodezyjnej (mapie do celów projektowych), podpisanej przez geodetę posiadającego uprawnienia do wydawania tego typu dokumentów.

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu określa granice działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

 

Plan zagospodarowania działki musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego

Projekt zagospodarowania działki lub terenu musi być zgodny z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki został sporządzony dla danego terenu) lub decyzją o warunkach zabudowy oraz wymaganiami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu uregulowane są m.in. zasady prawidłowego usytuowania budynku na działce i zachowania odległości od granic sąsiedniej działki i innych obiektów, sposoby zaplanowania dojść i dojazdów umożliwiających dostęp do drogi publicznej oraz normy dotyczące przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Istotnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest orientacja względem stron świata, co oznacza że budynek powinien być tak usytuowany na działce, aby jego pomieszczenia i elementy (np. taras) były odpowiednio doświetlone.

 

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu?

Szczegółowy zakres i wymaganą formę projektu zagospodarowania działki lub terenu (stanowiącego jedną z trzech części projektu budowlanego) zapisano w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać:

 • stronę tytułową,
 • spis treści,
 • część opisową oraz
 • część rysunkową.

 

Zawartość części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – zawartość części opisowej:

 1. określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;
 2. określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 3. projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
  1. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
  2. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  3. układ komunikacyjny,
  4. sposób dostępu do drogi publicznej,
  5. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
  6. ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
    
 4. zestawienie:
  1. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
  2. powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
  3. powierzchni biologicznie czynnej,
  4. powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;
    
 5. informacje i dane:
  1. o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,
  2. czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,
  3. określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,
  4. o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
    
 6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;
 7. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;
 8. informację o obszarze oddziaływania obiektu.

 

 

 

 

Zawartość części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

 

Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – cześć rysunkowa określa:

 1. orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
 2. granice działki lub terenu;
 3. usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych wraz z określeniem sposobu ich użytkowania, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów, liczbę kondygnacji, charakterystyczne rzędne – w tym rzędne terenu istniejącego i projektowanego, wymiary oraz odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności wymiarów i odległości z przepisami, a także postanowieniami, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;
 4. zasięg obowiązywania nakazów, ograniczeń i uwarunkowań
  • w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,
  • jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,
  • istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
 5. granice terenu zamkniętego oraz jego strefy ochronnej;
 6. układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, a w zależności od potrzeb – przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary;
 7. przebieg i charakterystyczne wymiary dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z tymi drogami;
 8. ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby przekroje pionowe terenu;
 9. układ istniejącej zieleni, z oznaczeniem jej elementów podlegających likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
 10. urządzenia lub inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych;
 11. układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych – w przypadku objęcia ich zakresem projektu;
 12. układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów – w przypadku objęcia ich zakresem projektu;
 13. podział terenu na części w przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo;
 14. położenie sytuacyjno-wysokościowe w przypadku obiektów liniowych.

 

W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo projekt zagospodarowania działki lub terenu określa kolejność realizacji poszczególnych obiektów wraz z odpowiadającymi im częściami terenu w sposób umożliwiający użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem.

 

W razie konieczności przedstawienia układu sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, do projektu zagospodarowania działki lub terenu załącza się zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu w projekcie zagospodarowania działki lub terenu

 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu w projekcie zagospodarowania działki lub terenu zawiera:

 1. wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;
 2. zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

 

 


rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - rozdział 2


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane