Leksykon

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest rozwinięciem, uszczegółowieniem, a często również uzupełnieniem projektu budowlanego. Obiekty budowlane wykonywane są z reguły według projektów wykonawczych zawierających szczegółowe opracowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

Jeżeli podczas opracowywania projektu wykonawczego okaże się, że konieczne są istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego, wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego zamiennego.

 

Projekt wykonawczy a projekt budowlany

 

Projekt budowlany jest niezbędny do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i w tej decyzji podlega zatwierdzeniu. Od 19 września 2020r. weszły w życie zmiany w prawie budowlanym wprowadzające m.in. podział projektu budowlanego na trzy części:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. Projekt architektoniczno-budowlany,
 3. Projekt techniczny.

Z trzech części projektu budowlanego, tylko dwie pierwsze są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt techniczny nie jest zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W obecnym Prawie budowlanym (od 1994 roku) występuje tylko projekt budowlany i wszystkie zapisy dotyczą tylko tego rodzaju projektu.

Odniesienie do projektu wykonawczego można znaleźć w akcie wykonawczym do ustawy prawo zamówień publicznych. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, projekt wykonawczy wymieniony jest jako część dokumentacji projektowej.

 

W rozporządzeniu wskazuje się, że projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

 

Zakres projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robot i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi :

 • części obiektu
 • rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
 • detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa powyżej.

 

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia może dotyczyć:

 • przygotowania terenu pod budowę;
 • robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;
 • robót w zakresie instalacji budowlanych;
 • robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

 


 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – par. 5

AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane