Leksykon

Projekt wykonawczy

Obiekty budowlane wykonywane są z reguły według projektów wykonawczych zawierających szczegółowe opracowanie rozwiązań przyjętych w  projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy określany jest często mianem projektu technicznego.

Projekt wykonawczy jest rozwinięciem, uszczegółowieniem, a często również uzupełnieniem projektu budowlanego. Jeżeli podczas opracowywania projektu wykonawczego okaże się, że konieczne są istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego, wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego zamiennego.

 

Projekt budowlany jest niezbędny do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i w tej decyzji podlega zatwierdzeniu. Dlatego też zawiera najczęściej tylko te informacje, które są wymagane przez organy administracji budowlanej.

 

W obecnym Prawie budowlanym (od 1994 roku) występuje tylko projekt budowlany i wszystkie zapisy dotyczą tylko tego rodzaju projektu.

W akcie wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego projekt wykonawczy wymieniony jest jako część dokumentacji projektowej. W par. 5 tego rozporządzenia podane są informacje o zawartości i formie projektu wykonawczego.

 


 

Normy i przepisy budowlane