Leksykon

Projekt techniczny

Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego. W projekcie technicznym projektant powinien zawrzeć rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Od 19.09.2020 projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z art. 34 znowelizowanej ustawy – Prawo budowlane, projekt techniczny obejmuje:

 1. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 2. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 3. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 4. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 5. inne opracowania projektowe;

 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego (w tym projektu technicznego), określona jest w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane.

 

Obowiązek wykonania projektu technicznego został wprowadzony, ponieważ wcześniej obowiązujące uregulowania nie zapewniały poprawnego wykonania obiektu budowlanego. Zgodnie z poprzednimi przepisami budowlanymi nie było obowiązku wykonywania projektów zawierających szczegółowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjno-techniczno-materiałowe. Uznawano, że wystarczy wiedza i doświadczenie kierownika budowy i wykonawców robót, albo jeżeli zajdzie taka potrzeba to rozwiązania techniczne będą uszczegóławiane w ramach nadzoru autorskiego projektanta. Często jednak powstawały nowe obiekty budowlane, które nie spełniały wymagań Prawa budowlanego. Pomimo, że projektant miał obowiązek złożenia oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, to w praktyce, nie zapewniało to spełniania wielu istotnych wymagań wynikających z ustawy – Prawo budowlane.

 

Projekt techniczny musi być zgodny z pozostałymi częściami projektu budowlanego, czyli projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodność tę należy zachować podczas całego procesu realizacji inwestycji, począwszy od momentu sporządzenia projektu technicznego i rozpoczęcia budowy. W odróżnieniu od projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, projekt techniczny nie jest przedkładany administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego też projekt techniczny nie podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez organy administracji. Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność wykonania projektu technicznego oraz jego zgodność z pozostałymi częściami projektu budowlanego ponosi projektant obiektu.

 

Projekt techniczny jako część projektu budowlanego musi być wykonany pod nadzorem projektanta – osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo budowlane, rozwiązania zawarte w całym projekcie budowlanym powinny być zaproponowane i zaprojektowane przez te osoby. Projektant bierze odpowiedzialność za wykonanie całego projektu zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 20 ustawy – Prawo budowlane projektant jest zobowiązany do zapewnienia, najpierw skoordynowania technicznego poszczególnych opracowań projektowych, a następnie zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

 

Te obiekty i roboty budowlane do których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie projektu budowlanego zawierającego projekt techniczny. Zgodnie z prawem budowlanym wymagany jest wówczas również nadzór kierownika budowy, który ma miedzy innymi obowiązek udostępniania aktualnego projektu technicznego organowi nadzoru budowlanego na każde jego żądanie.

 

Zgodnie z art. 42.1. przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany, między innymi, do zapewnienia sporządzenia projektu technicznego (Uwaga: nie dotyczy projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu) w przypadku:

a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

b) budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

c) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;

d) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;

oraz do przekazania kierownikowi budowy projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, o ile jest wymagany.

 

Zgodnie z art. 36b. ustawy – Prawo budowlane:

 1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.
 2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.
 3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego.

 


 

Normy i przepisy budowlane