Leksykon

Projekt budowlany zamienny

Projekt budowlany zamienny wykonywany jest wówczas, jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na budowę:
–  nastąpiły istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
–  nastąpiły istotne odstąpienia od innych warunków pozwolenia na budowę,
–  konieczne są istotne zmiany w projekcie budowlanym.

Każda budowa powinna być prowadzona na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym przez odpowiedni organ. I to niezależnie od tego czy to zatwierdzenie nastąpiło w wyniku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy w wyniku braku sprzeciwu po zgłoszeniu budowy. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego są nielegalne, niezgodne z prawem budowlanym i są samowolą budowlaną.

 

W praktyce budowlanej odstępstwa od zatwierdzonego projektu się zdarzają, a wówczas może być konieczne sporządzenie projektu budowlanego zamiennego.

Ważne jest czy projekt budowlany zamienny jest wykonywany w sytuacji, w której należy dostosować budowę lub już wykonaną budowlę do stanu zgodnego z prawem, czy też ma uwzględnić zmiany które są dopiero planowane i dopiero po zatwierdzeniu tego projektu będą wykonywane.

 

Projekt budowlany zamienny na etapie projektowania

W przypadku gdy zmiany w projekcie budowlanym są planowane:

  • Mogą być zgłaszane inwestorowi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, powinien ocenić czy proponowane zmiany są istotne czy nieistotne.
  • W przypadku zmian istotnych (art. 36a ust 5 ustawy prawo budowlane), czyli planowanego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego) lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, przed przystąpieniem do wykonania tych robót konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonanie ponownego zgłoszenia na podstawie projektu budowlanego zamiennego;
  • W przypadku zmian nieistotnych należy postępować zgodnie z art. 36a usatwy prawo budowlane. Zmiany nieistotne powinny być naniesione w odpowiednich częściach i miejscach projektu budowlanego.

 

Projekt budowlany zamienny w trakcie budowy

W przypadku gdy zmiany już nastąpiły:

  • Projektant, w przypadku gdy roboty budowlane były lub są prowadzone niezgodnie z projektem budowlanym ma prawo poprzez wpis do dziennika budowy zażądać wstrzymania robót budowlanych.
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

Jeżeli organ nadzoru budowlanego, w wyniku przeprowadzonej kontroli w której stwierdzone zostało istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót, może (miedzy innymi) w ciągu 2 miesięcy nałożyć obowiązek sporządzenia i przedstawienia - w określonym terminie - projektu budowlanego zamiennego. Projekt ten powinien uwzględnić zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Projekt budowlany i projekt budowlany zamienny są to od strony formalnej dwa projekty. W odniesieniu do projektu budowlanego zamiennego stosowane są odpowiednio wszystkie te przepisy, które dotyczą projektu budowlanego.

 

Zawartość projektu budowlanego zamiennego

Projekt budowlany zamienny:

  • powinien być wykonany przez projektanta, czyli osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, zapewniającą jego wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • jest projektem, który powinien zawierać te wszystkie części i elementy, które zawiera wcześniejszy projekt budowlany, również te, które nie uległy jakimkolwiek zmianom;
  • powinien uwzględniać wszystkie zmiany jakie nastąpiły w wyniku wykonanych już robót i w elementach budowli;
  • powinien być opracowywany przy założeniu, że jego podstawowym celem jest wskazanie rozwiązań zapewniających, że ta budowla będzie zgodna z obowiązującym prawem;
  • jeżeli jest opracowywany przez projektanta, który nie był autorem projektu budowlanego, to może on wykorzystywać wcześniejszą dokumentację techniczną pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich

 

Po upływie terminu wykonania projektu budowlanego zamiennego lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego właściwy organ powinien wykonać te wszystkie czynności które jest zobowiązany wykonać przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Należy pamiętać, że samo złożenie projektu zamiennego do właściwego organu administracji, nie legalizuje robót budowlanych i elementów budowli wykonanych z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę lub w wyniku zgłoszenia.

 

Roboty budowlane można wykonywać wyłącznie zgodnie i na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Stan budowy musi być na każdym jej etapie zgodny z prawem. Jeżeli nastąpiły lub są przewidziane istotne odstępstwa, to jedynie zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego daje możliwość wznowienia prac budowlanych. Wyłącznie wtedy budowa może zostać zakończona zgodnie z prawem.

 

 

 


ustawa prawo budowlane - art. 51.1.3,


 

Normy i przepisy budowlane