Leksykon

Projekt budowlany

opis obrazka

Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny.

Projekt budowlany powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - w tym wymaganiami zawartymi w ustawie prawo budowlane (art. 5 pkt 1, art. 34) oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego (w tym wymaganiami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy brak takiego planu, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

 

Nowelizacja ustawy prawo budowlane, której zapisy weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. wprowadziła podział projektu budowlanego na trzy części:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. Projekt architektoniczno – budowlany,
 3. Projekt techniczny.

 

W decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej podlegają tylko projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu i nie jest przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 

Zakres i treść projektu budowlanego

 

Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Co zawara projekt budowlany?

Projekt budowlany powinien zawierać:

     1.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący:

 1. określenie granic działki lub terenu,
 2. usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 3. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 4. układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 5. informacje o obszarze oddziaływania obiektu;

 

     2.  Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący:

 1. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 2. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 3. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 4. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 5. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 6. charakterystykę ekologiczną,
 7. informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego ,
 9. informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
 10. postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane;

 

     3.  Projekt techniczny obejmujący:

 1. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 2. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 3. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 4. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 5. inne opracowania projektowe;

 

 1. stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
   
 2. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

 

Do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagany projekt zagospodarowania działki lub terenu.

 

Do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
 

Wszytkie cześći projektu budowlanego: projekt techniczny, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinny być ze sobą zgodne.

Jeżeli projektant będzie chciał dokonać jakichkolwiek zmian w projekcie technicznym – sprzecznych np. z projektem zagospodarowania działki lub terenu, będzie wymagane w pierwszej kolejności dokonanie zmian w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

Do projektu budowlanego w tym: projketu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:

 1. kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
   
 2. kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień:
  1. opracowania projektu – w przypadku projektanta,
  2. sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
    
 3. oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 

W oświadczeniu, o którym mowa powyżej w pkt. 3 należy podać imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: (obowiązuje od 1.07.2021r.)

 1. osób biorących udział w opracowaniu projektu;
 2. projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu.

 

Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci: (obowiązuje od 1.07.2021r.)

1) papierowej albo

2) elektronicznej.

 


ustawa prawo budowlane -  art. 5.1,   34,


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane