Leksykon

Zakres i forma projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu, charakterystykę parametrów obiektu, sposób posadowienia i wpływ obiektu na środowisko. Projekt architektoniczno-budowlany jest częścią projektu budowlanego niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Co powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

 

Projekt architektoniczno-budowlany tak jak i cały projekt budowlany powinien uwzględniać stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Powinien określać sposób spełnienia wymagań podstawowych zapisanych w prawie budowlanym.

 

Szczegółowy zakres i wymaganą formę projektu architektoniczno-budowlanego (stanowiącego część projektu budowlanego) zapisano w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać:

 • stronę tytułową,
 • spis treści,
 • część opisową oraz
 • część rysunkową.

 

Zawartość części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego

 

Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna zawierać:

 1. rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
 2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
 3. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;
 4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:
  1. kubaturę,
  2. zestawienie powierzchni, przy czym:
   – powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,
   – powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,
   – przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie,
   – przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
  3. wysokość, długość, szerokość, średnicę,
  4. liczbę kondygnacji,
  5. inne dane niż określone powyżej niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
    
 5. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
 6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych;
 7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych;
 8. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w tym osoby starsze;
 9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
  1. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,
  2. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
  3. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
  4. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
  5. wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne;
   – uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
    
 10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz pompy ciepła, określającą:
  1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  2. dostępne nośniki energii,
  3. wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
  4. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
  5. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
  6. obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  7. wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
    
 11. w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 12. informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
 13. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

 

Zawartość części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego

 

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna przedstawiać:

 1. w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki:
  1. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych,
  2. charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
  3. widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki;
    
 2. w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty budowlane inne niż budynki:
  1. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
  2. charakterystyczne przekroje,
  3. widoki

– z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z określeniem graficznym lub opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki.

 

 

Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie oraz wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu.

 

Skala rysunków w projekcie architektoniczno-budowlanym

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

 • 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
 • 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części

 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego.

 

Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne, służące obronności i bezpieczeństwu państwa, powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi.

 


rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - rozdział 3


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane