Leksykon

Producent wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Producentem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadzenia ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

Powyższą definicję zamieszczono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Nieco inną definicję można znaleźć w ustawie z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Producent wyrobów budowlanych to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

 


  • rozporządzenie Parlamentu Europejski i Rady (UE) NR 305/2011  - art. 2.19
  • ustawa o systemie oceny zgodności -  art. 5.20

 

Normy i przepisy budowlane