Leksykon

Premia termomodernizacyjna i remontowa

Wspieranie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków odbywa się m.in. na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Refinansowanie części kosztów poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, z jednoczesnym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną ma formę tzw. premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej.

Premia termomodernizacyjna – komu i kiedy przysługuje?

 

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana „premią termomodernizacyjną”, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

 1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  1. w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,
  2. w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, lub
 2. zmniejszenie rocznych strat energii co najmniej o 25%, lub
 3. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła – co najmniej o 20%, lub
 4. zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa powyżej, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Kredyt, o którym mowa powyżej, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

 

Wysokość premii termomodernizacyjnej

 

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:

 • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

– wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

 

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:

 1. sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych;
 2. zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
 3. przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.

 

Dodatkowe wsparcie, o którym mowa powyżej, przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo budowlane.

To dodatkowe wsparcie zwiększa premię termomodernizacyjną.

 

Premia remontowa na budynki wielorodzinne

 

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny:

 1. którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
 2. należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa powyżej, inwestor potwierdza każdym dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku wielorodzinnego, a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

Inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana „premią remontową”, jeżeli:

 1. w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10% i
 2. wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70.

 

Premia remontowa przysługuje, jeżeli kwota kredytu, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

 

Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, co najmniej o 25%.

 

Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem:

 1. przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową – warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa powyżej, na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;
 2. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną – nie stosuje się warunków określonych powyżej;
 3. przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną – suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70.

 

Kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia remontowego nie może być przeznaczony na:

 1. remont lokali, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli loka;
 2. prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku;
 3. sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

 

Wysokość premii remontowej na budynki wielorodzinne

 

Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z powyższymi regułami i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

 

Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego jest prowadzona działalność gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie.

 

Wysokość premii remontowej stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy;
 2. wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 3. budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 4. z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;
 5. przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku:
  1. zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub
  2. nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub
  3. nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

 

W przypadku gdy budynek, o którym mowa powyżej, jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wysokość premii remontowej stanowi 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego, nie więcej jednak niż wykorzystana kwota kredytu.

Warunku, o którym mowa powyżej w pkt 4, nie stosuje się, jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.

 


   ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art. 3 - 9


 

Normy i przepisy budowlane