Leksykon

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna stanowi rekompensatę dla właścicieli budynków mieszkalnych (lub części budynków) za straty wynikające z przepisów obowiązujących od 12 listopada 1994 do 25 kwietnia 2005 r. dotyczących ustalania wysokości czynszów najmu lokali kwaterunkowych.

Komu przysługuje premia kompensacyjna?

 

Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabył ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem – przysługuje premia kompensacyjna.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, o których mowa powyżej, inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r., lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.

 

W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz.

 

Premię kompensacyjną przeznacza się na refinansowanie całości lub części kosztów:

  1. przedsięwzięcia remontowego,
  2. remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

– jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria określone powyżej.

 

Wysokość premii kompensacyjnej

 

Wysokość premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu określone  ograniczenia, w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po dniu 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.

 

Dotyczy to lokali kwaterunkowych (lokali w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), których najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, a czynsz za najem tego lokalu był:

  1. regulowany,
  2. ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
  3. ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10% dotychczasowego czynszu w skali roku

– w jakimkolwiek okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.;

 

 

Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest mniejszy od 0,5, to na potrzeby obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,5.

Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od 0,7, to na potrzeby obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,7.

 

Obliczanie wysokości premii kompensacyjnej

Wzór służący do obliczania wysokości premii kompensacyjnej

 

 

 

Objaśnienia:

P - wysokość premii kompensacyjnej

k =

  1. 0,5 - jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest mniejszy od 0,5
  2. wskaźnik kosztu przedsięwzięcia, jeśli wskaźnik ten jest nie mniejszy od 0,5 i nie większy od 0,7,
  3. 0,7 - jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od 0,7;

w - wartość wskaźnika przeliczeniowego;

n - liczba lokali kwaterunkowych w budynku mieszkalnym albo w części budynku mieszkalnego;

pui - powierzchnia użytkowa i-tego lokalu kwaterunkowego;

mi - wyrażony liczbą miesięcy okres, w którym obowiązywały w stosunku do i-tego lokalu kwaterunkowego ograniczenia określone w art. 2 pkt 13, w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego z tym lokalem kwaterunkowym po dniu 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.

 

Liczba miesięcy zaokrągla się do pełnych miesięcy w górę.

Wynik obliczeń wysokości premii kompensacyjnej zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

 

 


   ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art. 2.13 / 10-11a


 

Normy i przepisy budowlane