Leksykon

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

 

Prawo do dysponowania nieruchomością to tytuł prawny wynikający z:

  • prawa własności;
  • użytkowania wieczystego;
  • zarządu;
  • ograniczonego prawa rzeczowego;
  • stosunku  zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 

Aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, inwestor musi wykazać się między innymi prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.11, 4, 33.2


 

Normy i przepisy budowlane