Leksykon

Prace geodezyjne i kartograficzne

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego.

Prace geodezyjne – definicja

 

Prace geodezyjne zgodnie z definicją podaną w art. 2.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne to:

 1. projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
  • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
  • wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
 2. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa powyżej,
 3. obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań,
 4. tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;

 

Prace kartograficzne – definicja

 

Prace kartograficzne zgodnie z definicją podaną w art. 2.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych;

 

Czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa - definicja

 

Nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, która zacznie obowiązywać od 31.07.2020, wprowadza definicję czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa.

Czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa – to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej.

 

Kierownik prac geodezyjnych

 

Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.

W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem

 

Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:

 1. Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:
  1. wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;
 2. właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:
  1. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  2. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
  3. sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,
  4. sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
  5. sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,
  6. sporządzenie mapy do celów projektowych,
  7. sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
  8. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
  9. wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

 1. dane identyfikujące:
  1. wykonawcę zgłaszanych prac,
  2. kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;
 2. cel zgłaszanych prac;
 3. dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
 4. przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

 

Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:

 1. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych;
 2. dokumenty wymagane przepisami lub ich uwierzytelnione kopie.

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac

 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego i sfinansowanych ze środków publicznych następujących prac geodezyjnych:

 1. zobrazowań lotniczych;
 2. ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych;
 3. numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1. zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

 1. wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 2. kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2. spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

 

Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.

Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.

O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

 

Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

 

Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

 • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
 • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
 • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
 • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.
 

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
 

W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.
 

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

 • nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Przepis powyższe stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych.
 

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.
 

W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności:

 • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki,
 • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych,

 właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.
 


ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 2, art. 11 - 16


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane