Leksykon

Poziom terenu

Poziom terenu to rzędna terenu przyjęta w projekcie w danym miejscu działki budowlanej.

Definicja poziomu terenu zapisana w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązuje od 8.07. 2009r.

 

Definicja poziomu terenu ulegała dwukrotnym zmianom od ogłoszenia jej w znowelizowanym, wcześniej przywołanym rozporządzeniu w roku 2002.

 

Pierwotna definicja:  "poziom terenu — rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych"


obowiązywała od 16.12.2002r. do 7.04.2004r. kiedy to nadano jej nowe brzmienie:

"poziom terenu — należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych".

 

Istotna zmiana nastąpiła wraz z ostatnia aktualizacją. Według aktualnego zapisu, projektant decyduje, gdzie znajduje się poziom terenu, a nie wejście główne do budynku. Zmiana ta ułatwia projektowanie budynków na działkach o dużej różnicy poziomu terenu.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.15,


 

Normy i przepisy budowlane