Leksykon

Powierzchnia usługowo-techniczna budynku

Powierzchnia usługowo-techniczna jest to część powierzchni netto, która jest przeznaczona na usytuowanie urządzeń technicznych oraz instalacji, takich jak: instalacje kanalizacyjne, wodne, ogrzewania i ciepłej wody, instalacje gazowe (inne niż dla celów ogrzewania) i na paliwa płynne, instalacje elektryczne, prądnice, instalacje telefoniczne i urządzenia rozdzielcze, wentylacja, klimatyzacja i systemy chłodnicze, dźwigi, schody ruchome i przenośniki, inne instalacje wspólnego użytku.

Do powierzchni usługowej wlicza się również powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych na:

  • podstawowe instalacje usługowe,
  • trzony kominowe,
  • kanały przełazowe
  • pomosty techniczne.

 

Powierzchnię usługową określa się dla każdej kondygnacji oraz w przypadkach, gdy jest to potrzebne, dzieli się na powierzchnie kondygnacji (patrz: Ogólne zasady obliczeń powierzchni- powierzchnie kondygnacji budynku). 

 


 

Normy i przepisy budowlane