Leksykon

Powierzchnia ruchu budynku

Powierzchnia ruchu jest częścią powierzchni netto, która jest przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku np.: powierzchnia klatek schodowych, poczekalni, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, balkonów ewakuacyjnych.

Powierzchnie ruchu określa się oddzielnie dla każdej kondygnacji z podziałem na powierzchnie pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości w obrębie danej kondygnacji (patrz: Ogólne zasady obliczeń powierzchni- powierzchnie kondygnacji budynku).

 

Do powierzchni ruchu zalicza się również powierzchnie netto szybów dźwigowych i powierzchnie zajęte przez urządzenia wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego (np. schody i chodniki ruchome, przenośniki) na każdej kondygnacji.

 

Zasady obliczania powierzchni ruchu  i innych powierzchni budynku podane są w normie PN-ISO 9836:2015-12

 


 

Normy i przepisy budowlane