Leksykon

Powierzchnia ruchu budynku

Powierzchnia ruchu jest częścią powierzchni netto budynku, która jest przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku. Do powierzchni ruchu zalicza się powierzchnię klatek schodowych, poczekalni, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, balkonów ewakuacyjnych itp.

Do powierzchni ruchu zalicza się również powierzchnie netto szybów dźwigowych i powierzchnie zajęte przez urządzenia wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego na każdej kondygnacji takie jak schody i chodniki ruchome, przenośniki.

 

Powierzchnie ruchu określa się oddzielnie dla każdej kondygnacji z podziałem na powierzchnie pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości w obrębie danej kondygnacji. Dodatkowo powierzchnia ruchu budynku może być podzielona zgodnie z zasadami ustalania powierzchni całkowitej.
 

Zasady obliczania powierzchni ruchu i innych powierzchni budynku podane są w PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wyszczególnia  (patrz: Ogólne zasady obliczeń powierzchni budynku).

 


 

Normy i przepisy budowlane