Leksykon

Powierzchnia obudowy budynku

Powierzchnię obudowy budynku oblicza się dla budynków lub ich części zamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi i przekrytych. Jest to powierzchnia pionowych, poziomych i pochyłych części powierzchni płaszczyzn zewnętrznych budynku, znajdujących powyżej i poniżej poziomu terenu.

Rodzaje powierzchni obudowy budynku

 

Wyróżnia się następujące rodzaje powierzchni obudowy budynków:

 • fundamenty,
 • ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu,
 • ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu,
 • dachy.

 

Do powierzchni fundamentów wliczane są tylko te części najniższej kondygnacji budynku, które z każdej strony znajdują się poniżej poziomu terenu

Powierzchnie, które są przeszklone należy oddzielnie wyszczególnić, jako część powierzchni dachu lub ścian zewnętrznych.

 

Do powierzchni obudowy budynków nie zalicza się powierzchni:
 

 • elementów budynku które znajdują się poniżej poziomu najniższej kondygnacji np. części fundamentów;
 • pilastrów oraz wnęk wykonanych w celach dekoracyjnych;
 • świetlików/studzienek w chodnikach dla oświetlenia pomieszczeń;
 • schodów, ramp i pochylni zewnętrznych;
 • zadaszeń, markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych,
 • wysuniętych części dachu, świetlików,
 • nasad kominowych itp.

 

Zasady obliczania powierzchni obudowy budynku podane są w normie PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wyszczególnia


 

Normy i przepisy budowlane