Leksykon

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Do powierzchni całkowitej budynku można wliczyć kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy (również tarasy na dachach), kondygnacje techniczne i magazynowe.
Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni netto i powierzchni konstrukcji.

Powierzchnię całkowitą określa się dla każdej kondygnacji oraz w przypadkach, gdy jest to potrzebne, dzieli się na powierzchnie kondygnacji (patrz: Ogólne zasady obliczeń powierzchni- powierzchnie kondygnacji budynku).

 

Obliczanie i pomiary powierzchni całkowitej:

 

 • w przypadku dodawania do siebie powierzchni poszczególnych kondygnacji, dla potrzeb wykonania porównań i oddzielnego obliczania kubatur,  należy wyodrębnić różne rodzaje powierzchni,
 • powierzchnię kondygnacji która nie jest w pełni zamknięta oraz nie posiada elementów zamykających należy obliczać z rzutu poziomego przekrycia,

 • nie należy wliczać do powierzchni całkowitej wyprofilowań oraz wnęk i wypustów dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, jeżeli nie zmieniają powierzchni netto kondygnacji.

 

 

Powierzchnia netto w budynku

 

Powierzchnia netto (netto kondygnacji) jest to powierzchnia w budynku ograniczona przez elementy zamykające pomieszczenia. Elementami zamykającymi mogą być przegrody budowlane oraz elementy ograniczajace. Powierzchnia netto składa się z powierzchni użytkowej, usługowej i ruchu.

 

Obliczanie i pomiary powierzchni netto:

 • powierzchnię kondygnacji netto określa się oddzielnie dla każdej kondygnacji, pomieszczenia o różnych wysokościach np. hole, znajdujące się w obrębie jednej kondygnacji należy obliczać oddzielnie,
 • do powierzchni netto należy wliczać elementy nadające się do demontażu np.: ścianki działowe, kanały, rury.
 • do powierzchni kondygnacji netto nie wlicza się powierzchni otworów na nisze w elementach zamykających oraz na okna i drzwi.

 

Nie określa się powierzchni kondygnacji netto dla przestrzeni takich jak:

 • wewnątrz stropodachów wentylowanych,
 • nieużytkowego poddasza, po którym nie można poruszać się w pozycji wyprostowanej,
 • pustej przestrzeni pomiędzy dolną częścią budynku a powierzchnią terenu np. kanały przełazowe.

 

 

Powierzchnia konstrukcji

 

Powierzchnia konstrukcji jest powierzchnią utworzoną przez elementy konstrukcyjne nośne oraz nienośne np. ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne, słupy, ściany działowe, piony wentylacyjne, kominy itp. oraz wszystkie powierzchnie przez które niemożna przejść.

 

Obliczanie i pomiary powierzchni konstrukcji

 • obliczenia dla powierzchni konstrukcji wykonuje się dla każdej kondygnacji, jeśli zachodzi taka potrzeba dodatkowo dzieli się ją zgodnie z powierzchniami konstrukcji,
 • do powierzchni konstrukcji należy zaliczyć również powierzchnie wnęk i nisz w elementach zamykających oraz powierzchnie przejść drzwiowych,
 • powierzchnię konstrukcji kondygnacji można obliczać jako różnicę powierzchni całkowitej kondygnacji i powierzchni kondygnacji netto.

 

 

Schematyczny podział powierzchni całkowitej na poszczególne rodzaje powierzchni wyodrębnione w normie PN-ISO 9836:2015-12 przedstawiono niżej.

 

Schemat podziału powierzchni całkowitej budynku

 


 

Normy i przepisy budowlane