Leksykon

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Do powierzchni całkowitej budynku można wliczyć kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy (również tarasy na dachach), kondygnacje techniczne i magazynowe.
 

Powierzchnia całkowita budynku – definicja

 

Definicję powierzchni całkowitej budynku można znaleźć w normie PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Norma wskazuje w jaki sposób należy obliczać powierzchnie całkowitą.

 

Powierzchnię całkowitą oblicza się dla każdej kondygnacji oddzielnie oraz w przypadkach, gdy jest to potrzebne, dzieli się na powierzchnie kondygnacji.
Definicję kondygnacji budynku, jak liczyć kondygnacje budynku, można sprawdzić w oddzielnym artykule na stronach naszego portalu.

 

Dla prawidłowego obliczenia powierzchni całkowitej istotne jest rozróżnienie w ramach budynku:

 • powierzchni zamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi, które są przekryte;
 • powierzchni niezamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi do ich pełnej wysokości, które są przekryte (na przykład loggie);
 • powierzchni ograniczonych innymi elementami budowlanymi (takim jak np. balustrady, osłony zabezpieczające, poręcze), które nie są przekryte (na przykład balkony).

 

Obliczanie i pomiary powierzchni całkowitej:

 

Powierzchnię całkowitą kondygnacji dla celów obliczenia powierzchni całkowitej dzieli się na powierzchnię netto i powierzchnię konstrukcji.

 • powierzchnia całkowita każdej kondygnacji (poniżej i powyżej poziomu terenu), mierzona jest na poziomie posadzki, po obrysie zewnętrznym. Uwzględnić należy tynki, okładziny i balustrady.
 • powierzchnię kondygnacji przekrytych, które nie są zamknięte stałymi przegrodami budowlanymi lub są jedynie częściowo zamknięte należy obliczać z rzutu poziomego przekrycia;
 • nie należy wliczać do powierzchni całkowitej wyprofilowań oraz wnęk i wypustów wynikających z uwarunkowań konstrukcyjnych lub estetycznych, jeżeli nie zmieniają powierzchni netto kondygnacji;
 • w przypadku dodawania do siebie powierzchni poszczególnych kondygnacji, dla potrzeb wykonania porównań i oddzielnego obliczania kubatur, należy wyodrębnić różne rodzaje powierzchni.

 

Podział powierzchni całkowitej budynku

 

Powierzchnię całkowitą budynku dzieli się na:

 

Według innego podziału powierzchni całkowitej budynku wyodrębniana jest:

 

Schematyczny podział powierzchni całkowitej na poszczególne rodzaje powierzchni wyodrębnione w normie PN-ISO 9836:2015-12 przedstawiono niżej.

 

Schemat podziału powierzchni całkowitej budynku

 

Powierzchnia netto budynku - definicja

 

Powierzchnia netto (netto kondygnacji) jest to powierzchnia w budynku ograniczona przez elementy zamykające pomieszczenia. Elementami zamykającymi mogą być przegrody budowlane oraz elementy ograniczajace. Powierzchnia netto składa się z powierzchni użytkowej, usługowej i ruchu. Powierzchnia netto jest częścią powierzchni całkowitej.

 

Obliczanie i pomiary powierzchni netto:

 • powierzchnię netto określa się oddzielnie dla każdej kondygnacji;
 • pomieszczenia o różnych wysokościach np. hole, znajdujące się w obrębie jednej kondygnacji również należy obliczać oddzielnie;
 • obliczając powierzchnię netto należy brać pod uwagę wymiary budynku w stanie wykończonym, na poziomie posadzki, z wyłączeniem powierzchni listew przypodłogowych, progów itp.;
 • powierzchnie netto kondygnacji przekrytych, które nie są zamknięte stałymi przegrodami budowlanymi lub są jedynie częściowo zamknięte należy obliczać z obrysu rzutu przekrycia;
 • do powierzchni netto należy wliczać elementy nadające się do demontażu np.: ścianki działowe typu przepierzenia, rury i przewody;
 • do powierzchni netto nie wlicza się powierzchni zajętych przez stałe przegrody budowlane a także powierzchni przejść drzwiowych, otworów okiennych, wnęk i nisz w tych przegrodach

 

Nie określa się powierzchni netto kondygnacji dla przestrzeni takich jak:

 • wewnątrz stropodachów wentylowanych,
 • nieużytkowego poddasza, po którym nie można poruszać się w pozycji wyprostowanej, wykorzystywanego na potrzeby utrzymania budynku, konserwacji i napraw;
 • pustej przestrzeni pomiędzy dolną częścią budynku a powierzchnią terenu np. kanały przełazowe.

 

 

Powierzchnia konstrukcji budynku - definicja

 

Powierzchnia konstrukcji jest powierzchnią zajętą przez elementy zamykające takie jak ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wraz z powierzchnią słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, stałych ścian działowych itp. a także inne powierzchnie niedostępne. Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej.

 

Obliczanie i pomiary powierzchni konstrukcji

 • obliczenia dla powierzchni konstrukcji wykonuje się dla każdej kondygnacji, jeśli zachodzi taka potrzeba dodatkowo dzieli się ją zgodnie z powierzchniami konstrukcji,
 • powierzchnia konstrukcji obliczana jest dla budynku w stanie wykończonym, należy ją mierzyć na rzucie, na poziomie posadzki z wyłączeniem powierzchni listew przypodłogowych, progów, cokołów itp.;
 • do powierzchni konstrukcji należy zaliczyć również powierzchnie wnęk i nisz w stałych przegrodach budowlanych oraz powierzchnie przejść drzwiowych i otworów okiennych,
 • powierzchnię konstrukcji można obliczać również jako różnicę powierzchni całkowitej i powierzchni netto.


 


 

Normy i przepisy budowlane