Leksykon

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – zadania i obowiązki

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
 

 1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
 2. nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
 4. innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie pośredników w obrocie nieruchomościami

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

 

Kopia dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.

 

Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków dołączenia do umowy kopi ubezpieczenia, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:

 

 1. ksiąg wieczystych,
 2. katastru nieruchomości,
 3. ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 4. tabel taksacyjnych i map taksacyjnych,
 5. planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. rejestrów cen i wartości nieruchomości,
 7. rejestrów osób, którym przysługują prawa nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności lokalu,
 8. ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
 9. świadectw charakterystyki energetycznej

– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

 

 


 • ustawa o gospodarce nieruchomościami - art. 179a – 181a
 • rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 

Normy i przepisy budowlane