Leksykon

Poręcze - wymagania techniczne

Poręcze są liniowymi elementami górnej części balustrad, ale także elementami mocowanymi do ścian ograniczających schody lub pochylnie oraz w innych miejscach gdzie jest to uzasadnione funkcjonalnie. Podstawową funkcją poręczy jest ułatwienie poruszania się a także ochrona przed upadkiem z wysokości. Poręcze, zwłaszcza mocowane do ścian, balustrad lub innych elementów konstrukcyjnych, nazywane są również pochwytami.

Poręcze wykonuje się najczęściej z metali (stali nierdzewnej), drewna, kamienia, tworzyw sztucznych itp.

 

Poręcze – warunki techniczne

 

Wymagania odnośnie poręczy zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych:

  • w budynkach użyteczności publicznej, przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych, służących do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m poręcze należy umieszczać obustronnie, umożliwiając ruch lewo- i prawostronny;
  • przy pochylniach przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnychnależy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu;
  • poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;
  • poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.

 

Zarówno poręcze jak i ich zamocowanie powinny zapewniać przeniesienie obciążeń występujących w warunkach eksploatacji obiektów.

W wypadku poręczy będących elementami konstrukcyjnymi balustrad należy przyjmować obciążenia liniowe lub skupione określone w Polskich Normach dla balustrad

 

Dla poręczy mocowanych do innych elementów konstrukcyjnych (ścian, balustrad) Polskie Normy nie podają wartości obciążeń. Projektanci (wykonawcy) powinni ustalać miarodajne obciążenia uwzględniając sposób użytkowania powierzchni przy której montowane są poręcze. Jako punkt odniesienia trzeba przyjmować obciążenia dla barier.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 298.


Normy i przepisy budowlane