Leksykon

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi to pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych (tzw. pomieszczenia kategorii A) oraz pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne od wcześniej wymienionych, pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach (tzw. pomieszczenia kategorii B).

Kategoria A i B pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

 

Podział pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na kategorię A i B wprowadzony został Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  Zarządzenie określa poziom dopuszczalnych stężeń szkodliwych dla zdrowia w zależności od kategorii pomieszczenia.

 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są to m.in. wymogi dotyczące wysokości takich pomieszczeń, poziomu podłogi, szerokości drzwi, nasłonecznienia i wielu innych.

 

Pomieszczenia przeznaczone na  pobyt ludzi dzielą się na:

  • pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
  • pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

 

Nie uważa się za  przeznaczone na  pobyt  ludzi  pomieszczeń,  w których:

  • łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku;
  • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy;
  • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

 


  • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 4, 5,
  • zarządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - § 1.2,

 

Normy i przepisy budowlane