Leksykon

Pojemność cieplna - definicja

Pojemność cieplna C określa ile ciepła może pobrać z otoczenia oraz akumulować (gromadzić i przechowywać) dany materiał.

Wzór na pojemność cieplną

 

Pojemność cieplna C jest określona jako stosunek ilości ciepła Q pobranego przez materiał do wywołanego przez to wzrostu jego temperatury T:
 

C = ΔQ / ΔT [J/K]

 

gdzie: 
ΔQ - ciepło pobrane przez materiał  [J]

ΔT - przyrost temperatury materiału [K]

 

Pojemność cieplna jest wprost proporcjonalna do ciepła właściwego i masy materiału.
 

C = cp*m [J/K]


gdzie:

cp - ciepło właściwe materiału [J/(kg*K)]

m - masa materiału [kg]

 

Pojemność cieplna właściwa Cv jest to pojemność cieplna C określonej objętości materiału V
 

Cv = C / V = cp [J/(K*m3)]


gdzie:

ρ - gęstość objętościowa  [kg/m3]

 

Im większa jest masa i/lub gęstość materiału, tym więcej ciepła może być w nim zgromadzone i ma większą pojemność cieplną.

 


Normy i przepisy budowlane