Leksykon

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych

opis obrazka

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane są w załączniku nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation).
W wymaganiach, szczególną uwagę przypisuje się zdrowiu i bezpieczeństwu osób mających kontakt z obiektami budowlanymi przez cały cykl życia tych obiektów.

7 wymagań podstawowych wobec obiektów budowlanych

 

Obiekty budowlane (oraz ich poszczególne części), przy użytkowaniu ich zgodnie z zamierzonym zastosowaniem i przy normalnej konserwacji, muszą spełniać, przez gospodarczo uzasadniony okres użytkowania, następujące podstawowe wymagania:

 1. Nośność i stateczność,
 2. Bezpieczeństwo pożarowe,
 3. Higiena, zdrowie i środowisko,
 4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,
 5. Ochrona przed hałasem,
 6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
 7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Wymagania te są podstawą do opracowywania norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych, w których  określane są cechy wyrobów (zasadnicze charakterystyki) odnoszące się do poszczególnych podstawowych wymagań.

 

Zgodnie z ustawą prawo budowlane (art. 5) obiekty budowlane należy projektować i budować, zapewniając spełnienie siedmiu równoważnych wymagań, tożsamych z wymienionymi w CPR, a mianowicie:

 • nośności i stateczności konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

 

W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawarte są szczegółowe przepisy dotyczące spełnienia podstawowych wymagań.

 

Wymagania podstawowe zostały po raz pierwszy określone w 1989 roku dyrektywie Rady Europy 89/106/EWG (CPD - Construction Products Directive). W załączniku I zawarto sześć wymagań nazwanych zasadniczymi wymogami:

 1. Nośność i stateczność
 2. Bezpieczeństwo pożarowe
 3. Higiena, zdrowie i środowisko
 4. Bezpieczeństwo wykorzystania
 5. Ochrona przed hałasem
 6. Oszczędność energii i izolacja cieplna

 

Od 1 lipca 2013 dyrektywa CPD została zastąpiona rozporządzeniem CPR.

 


 • Rozporządzenie 305/2011 (CPR) - Załącznik I 
 • Ustawa prawo budowlane - art. 5.1.
 • Dyrektywa CPD - Załącznik I

 

Normy i przepisy budowlane