Leksykon

Podatność gruntu na działanie mrozu - wysadziny mrozowe

Podatność gruntu na działanie mrozu zależy od właściwości gruntu, jego uwarstwienia oraz poziomu wód gruntowych.

Wysadziny mrozowe - definicja

 

Wysadziny mrozowe (wysadziny gruntowe, zjawiska wysadzinowe) jest to podnoszenie się powierzchni gruntu (najczęściej nierównomierne), jako wynik zamarzania występującej w nim wody.

 

Wysadzina jest niebezpieczna dla budowli wtedy, gdy podczas zamarzania gruntu, warstwy lodu (soczewki lodu) pojawiają się pod fundamentami.

 

Wysadziny mrozowe - występowanie

 

Intensywność i wielkość zjawisk wysadzinowych związana jest najczęściej z podwyższonym poziomem wód gruntowych, strukturą gruntu z warstwami zawierającymi wodę oraz mieszaniną gruntu grubo- i drobnoziarnistego.

Największe ryzyko występowania wysadzin jest w gruntach o dużym udziale iłów lub gliny. Natomiast glina tłusta, w której udział gliny jest powyżej 40 %, ma małą przepuszczalność wody i dlatego jest mniej podatna na powstawanie wysadzin.

Grunty piaszczyste, w których zawartości drobnych ziaren o wymiarze <0,02 mm nie przekracza 3 % nie są podatne na działanie mrozu. Przy zawartości do 10% można przyjąć, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wysadzinowych jest niewielkie i związane z jednoczesnym wystąpieniem innych niekorzystnych czynników i zjawisk.

 

Wysadziny mrozowe – oddziaływanie na konstrukcję budynku

 

Wysadziny mrozowe są zjawiskiem niepożądanym dla obiektów budowlanych z uwagi na możliwość powstawania uszkodzeń wywołanych przemieszczeniami fundamentów. Przemieszczenia te mogą być nierównomierne i prowadzić do uszkodzeń konstrukcji obiektu budowlanego. Z tego względu, w przypadku posadowienia na gruntach wysadzinowych, poziom spodu fundamentu powinien się znajdować poniżej strefy przemarzania gruntu. Poniżej strefy przemarzania powinno się wykonywać także sieci wodociągowe, kanalizacyjne i drenaże.

Określanie wpływu przemarzania gruntu na fundamenty według EN 1997-1

Przemarzanie gruntu nie oddziałuje niekorzystnie na obiekty budowlane wówczas, gdy:

  • grunt jest niewrażliwy na przemarzanie;
  • głębokość posadowienia (spód fundamentu) znajduje się poniżej głębokości przemarzania;
  • zostały zastosowane odpowiednie warstwy izolacyjne zapobiegające przemarzaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 13793

 


 

Normy i przepisy budowlane