Leksykon

Podatność gruntu na działanie mrozu - wysadziny mrozowe

Podatność gruntu na działanie mrozu zależy od właściwości gruntu, jego uwarstwienia oraz poziomu wód gruntowych.

Wysadziny mrozowe (wysadziny gruntowe, zjawiska wysadzinowe) jest to podnoszenie się powierzchni gruntu (najczęściej nierównomierne), jako wynik zamarzania występującej w nim wody.

 

Wysadzina jest niebezpieczna dla budowli wtedy, gdy podczas zamarzania gruntu, warstwy lodu (soczewki lodu) pojawiają się pod fundamentami.

Intensywność i wielkość zjawisk wysadzinowych związana jest najczęściej z podwyższonym poziomem wód gruntowych, strukturą gruntu z warstwami zawierającymi wodę oraz mieszaniną gruntu grubo- i drobnoziarnistego.

Największe ryzyko występowania wysadzin jest w gruntach o dużym udziale iłów lub gliny. Natomiast glina tłusta, w której udział gliny jest powyżej 40 %, ma małą przepuszczalność wody i dlatego jest mniej podatna na powstawanie wysadzin.

Grunty piaszczyste, w których zawartości drobnych ziaren o wymiarze <0,02 mm nie przekracza 3 % nie są podatne na działanie mrozu. Przy zawartości do 10% można przyjąć, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wysadzinowych jest niewielkie i związane z jednoczesnym wystąpieniem innych niekorzystnych czynników i zjawisk.

Wysadziny mrozowe są zjawiskiem niepożądanym dla obiektów budowlanych z uwagi na możliwość powstawania uszkodzeń wywołanych przemieszczeniami fundamentów. Przemieszczenia te mogą być nierównomierne i prowadzić do uszkodzeń konstrukcji obiektu budowlanego. Z tego względu, w przypadku posadowienia na gruntach wysadzinowych, poziom spodu fundamentu powinien się znajdować poniżej strefy przemarzania gruntu. Poniżej strefy przemarzania powinno się wykonywać także sieci wodociągowe, kanalizacyjne i drenaże.

Określanie wpływu przemarzania gruntu na fundamenty według EN 1997-1

Przemarzanie gruntu nie oddziaływuje niekorzystnie na obiekty budowlane wówczas, gdy:

  • grunt jest niewrażliwy na przemarzanie;
  • głębokość posadowienia (spód fundamentu) znajduje się poniżej głębokości przemarzania;
  • zostały zastosowane odpowiednie warstwy izolacyjne zapobiegające przemarzaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 13793

 


 

Normy i przepisy budowlane