Leksykon

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie – Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględnione

W normie podano ogólne zasady opracowywania norm właściwości użytkowych (norm jakościowych) w budownictwie, jako uzupełnienie ISO 6240, poprzez podanie wykazu czynników, które powinny być uwzględnione w normach dotyczących właściwości użytkowych (normach jakościowych). Norma ma wspomagać komisje normalizacyjne zajmujące się jakością całych budynków i ich części (elementów składowych, zestawów lub komponentów) oraz funkcjonalnością wnętrza budynku i jego otoczenia.

W normie zastosowano następujące terminy:

Użytkownik: Osoba, zwierzę lub przedmiot dla których zaprojektowany budynek jest przystosowany.

Czynnik: Wszystko co oddziałuje na budynek lub jego części.

Wymaganie użytkowe, wymaganie użytkownika (terminy mogą być stosowane wymiennie): Wyrażanie potrzeby, która powinna być spełniona (przez budynek)

Właściwość użytkowa: Zachowanie się budynku, jego dowolnej części lub wyrobu (budowlanego) związane z użytkowaniem.

Wymagana właściwość użytkowa: Wymaganie użytkowe wyrażone terminami określającymi właściwości użytkowe budynku, jego dowolnej części lub wyrobu (budowlanego).

Element składowy budynku: Część budynku spełniająca jedną lub kilka funkcji niezbędnych dla zaspokojenia wymagań użytkowych.

Element, komponent, wyrób (terminy mogą być stosowane wymiennie): Produkt wykonany jako odrębna całość, przeznaczony do spełniania określonego zadania lub zadań.

Zestaw: Zbiór elementów używanych łącznie.

 

W normach właściwości użytkowych powinny być zawarte:

  • Wymagane właściwości użytkowe dla budynków lub ich części. Właściwości te powinny być wyrażone w przedziałach wartości lub klasach oraz dla określonych warunków odnoszących się do:
    • Określonych wymagań użytkowych,
    • Czynników odnoszących się do właściwości użytkowych budynku i ich wnętrz (np. klimat, warunki terenowe, sposób użytkowania lub skutki rozwiązań projektowych);
  • Metody oceny każdej z właściwości użytkowych z uwzględnieniem zmian w czasie oraz z odwołaniem się do wymagań i czynników wymienionych powyżej.

 

Właściwości użytkowe powinny być oceniane i sprawdzane opisanymi metodami badań, obliczeniami lub opiniami osób kompetentnych.

 

W normie PPN-ISO 6241:1994 zamieszczone są tablice zawierające:

  • Wymagania użytkowe jakie powinien spełniać budynek
  • Wyszczególnienie podstawowych sposobów użytkowania pomieszczeń, wnętrz lub budynków
  • Podział budynku na elementy składowe
  • Czynniki wpływające na właściwości użytkowe budynku

 

W normie nie podano właściwości użytkowych wyrobów, a jedynie zaznaczono, że zależą one od tego w jakich elementach budynków są stosowane, jakie wymagania użytkowe powinny spełniać budynki i w jaki sposób będą użytkowane oraz jakie czynniki mogą oddziaływać na budynek.

 


 

Normy i przepisy budowlane