Leksykon

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

Metodę stosuje się do komponentów i elementów budynku składających się z jednorodnych cieplnie warstw (również warstw powietrza).
W normie podana jest również przybliżona metoda do obliczeń warstw niejednorodnych.
W załączniku D podany jest sposób uwzględniania oddziaływania punktowych mostków cieplnych przechodzących przez  warstwy izolacji cieplnych.

Norma jest przywołana w załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

 

W osobnych normach zawarte są metody obliczeń:

  • drzwi, okien i innych elementów oszklonych (EN 10077-1, EN 10077-2),
  • ścian osłonowych (EN ISO 12631),
  • komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu (EN ISO 13370) oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.
  • wpływ mostków cieplnych liniowych ujęty jest w EN ISO 14683 lub EN ISO 10211.

 

EN ISO 6946 nie zawiera wartości obliczeniowych współczynnika przewodzenia ciepła. Są one zawarte w EN 1745 oraz EN ISO 10456.

 


 

Normy i przepisy budowlane