Leksykon

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych

W normie podano uproszczone procedury projektowania cieplnego posadowień budynków, pozwalające na uniknięcie występowania wysadzin mrozowych. Norma dotyczy fundamentów na gruntach wysadzinowych oraz obejmuje budynki z podłogami typu płyta na gruncie i podłogami podniesionymi, a także budynki ogrzewane i nieogrzewane.

Norma nie obejmuje innych sytuacji wymagających zabezpieczenia przed mrozem (np. drogi, wodociągi w gruncie itp.), a także nie stosuje się jej do chłodni i lodowisk krytych.

Norma może być stosowana do projektowania w strefach klimatycznych w których średnia roczna temperatura powietrza jest powyżej 0˚C.

Norma nie może być stosowana do projektowania na obszarach wiecznej zmarzliny o średniej rocznej temperaturze powietrza poniżej 0˚C.

 

W normie określono, że:

  • głębokość posadowienia, to głębokość posadowienia poniżej zewnętrznego poziomu gruntu, z zastrzeżeniem, że jeżeli fundamenty posadowione są na warstwie dobrze odwodnionego materiału, który nie jest podatny na działanie mrozu, grubość takiej warstwy może być włączona do głębokości posadowienia.
  • grunt podatny na działanie mrozu, jest to rodzaj gruntu, który może wywoływać siły wysadzin mrozowych, gdy zamarznięty element gruntu jest częścią podłoża

 

W rozdziale Zasady projektowania przyjęto założenie, że podczas obliczeniowej zimy poniżej fundamentu nie może występować całkowicie zamarznięty grunt. Grunt jest całkowicie zamarznięty, gdy znajdująca się w nim woda jest zamarznięta. Przyjmuje się, że następuje to w temperaturze -1˚C. To założenie projektowe osiąga się jednym z poniższych sposobów:
 

  1. posadowienie fundamentu poniżej głębokości występowania całkowicie zamarzniętego gruntu;
  2. usunięcie gruntu podatnego na działanie mrozu poniżej projektowanego fundamentu do głębokości zgodnej z pkt 1 i zastąpienie go dobrze drenowanym materiałem niepodatnym na działanie mrozu;
  3. umieszczenie izolacji cieplnej w taki sposób, aby zmniejszyć straty ciepła do gruntu poniżej fundamentu i w ten sposób nie dopuścić do zamarzania gruntu;
  4. zapewnienie utrzymania gruntu pod fundamentem w stanie nie zamarzniętym poprzez wykorzystywanie strat ciepła z budynku lub zastosowanie specjalnych zabiegów grzewczych.

 

W załączniku A Definicja i obliczanie wskaźnika mrozowego dla jednej zimy  określono, że wskaźnik mrozowy jest sumą różnicy pomiędzy punktem zamarzania i średnią dobową temperaturą powietrza zewnętrznego, przy czym suma obejmuje wszystkie doby okresu mrozowego oraz podano sposób obliczania tego wskaźnika.

W załączniku D Podatność gruntu na działanie mrozu, podano sposób szacowania podatności gruntu na działanie mrozu w zależności od rozkładu uziarnienia.

 


 

Normy i przepisy budowlane