Leksykon

PN-EN 772-6 Metody badań elementów murowych Część 6: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu elementów murowych z betonu kruszywowego

W normie opisano metodę określenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu elementów murowych z betonu kruszywowego. Metoda polega na przyjęciu wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu poprzez badanie próbek na zginanie. Metoda dotyczy elementów murowych o grubości mniejszej niż 100 mm oraz stosunku długości do szerokości większym od 10. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Przy badaniu należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi);
  • PN-EN 1015-11 Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy;
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 


 

Normy i przepisy budowlane