Leksykon

PN-EN 772-5 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

W normie opisano metodę oznaczania zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w ceramicznych elementach murowych, polegającą na ekstrakcji wodnej z rozkruszonej próbki reprezentatywnej i określaniu zawartości jonów magnezu, sodu i potasu. Nie jest oznaczana oddzielnie zawartość nierozpuszczalnego wapnia. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Przy badaniu należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne;
  • ISO 3310-1 Sita kontrolne -- Wymagania techniczne i badania -- Sita kontrolne z tkaniny z drutu;
  • ISO 3310-2 Sita kontrolne -- Wymagania techniczne i badania -- Sita kontrolne z blachy perforowanej.

 


 

Normy i przepisy budowlane