Leksykon

PN-EN 772-4 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego

W normie opisano metodę określania gęstości i gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego. Opisano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu należy stosować normę PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

 


 

Normy i przepisy budowlane