Leksykon

PN-EN 772-3 Metody badań elementów murowych Część 3: Określenie objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie hydrostatyczne

W normie opisano metodę określenia objętości i udziału procentowego drążeń w elementach murowych ceramicznych z zagłębieniami i wnękami. Przedstawiono sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Metoda polega na określeniu objętości netto elementu murowego poprzez ważenie w powietrzu i w wodzie, a następnie, po odjęciu objętości netto od objętości brutto określonej na podstawie wymiarów elementu murowego, ustala się % udział drążeń.

 

 Przy badaniu należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne;
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 


 

Normy i przepisy budowlane