Leksykon

PN-EN 772-19 Metody badań elementów murowych Część 19: Określenie rozszerzalności pod wpływem wilgoci dużych, poziomo drążonych elementów murowych ceramicznych

W normie opisano przyspieszoną metodę określania rozszerzalności pod wpływem wilgoci dużych elementów ceramicznych z poziomymi drążeniami, które mają co najmniej jeden wymiar równy 400 mm lub większy i grubości ścianek mniejsze niż 12 mm. Podczas badania suszy się próbki w piecu, a następnie przetrzymuje 24 godziny we wrzącej wodzie. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu należy stosować normę PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne.

 


 

Normy i przepisy budowlane