Leksykon

PN-EN 772-18 Metody badań elementów murowych Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych

W normie opisano metodę określania odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych. Elementy poddawane są odpowiedniej, przyjętej zgodnie z PN-EN 771-2 liczbie cykli zamrażania-odmrażania, a następnie poddaje się ocenie wzrokowej/wizualnej. Jeżeli stwierdzono występowanie określonych uszkodzeń, należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie próbek i porównać z wytrzymałością na ściskanie próbek nie poddanych badaniu zamrażania-odmrażania.

Wytrzymałość na ściskanie nie może się zmniejszyć więcej niż 20 % Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzeń i materiałów pomocniczych potrzebnych do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu elementów murowych silikatowych należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 772-1 Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.

 


 

Normy i przepisy budowlane