Leksykon

PN-EN 772-15 Metody badań elementów murowych Część 15: Oznaczanie współczynnika przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

W normie opisano metodę oznaczania współczynnika przepuszczania pary wodnej w stanie ustalonym [kg/(Pa m2 s)], elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego w górnej i dolnej części zakresu przedziału higroskopijnego. Metoda ograniczona jest do wyrobów, z których można wykonać próbki badawcze w kształcie krążka o płaszczyznach równoległych (jednakowej grubości). Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu należy stosować normę  PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

 

 


 

Normy i przepisy budowlane