Leksykon

PN-EN 772-14 Metody badań elementów murowych Część 14: Określenie zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego

W normie opisano metodę pomiaru zmian liniowych pod wpływem wilgoci, elementów murowych z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Badanie zmian liniowych pod wpływem wilgoci przeprowadza się na próbkach reprezentatywnych dla produkcji danego zakładu, z jednej partii produkcyjnej (o jednakowym składzie). Próbki dzielone są na dwie części i każda z nich poddawana jest innemu badaniu: pomiarowi pęcznienia (rozszerzalności pod wpływem wilgoci) po przetrzymywaniu pod wodą oraz pomiarowi skurczu (kurczliwości) w wyniku suszenia. Suma średnich wartości pęcznienia (współczynnika rozszerzalności pod wpływem wilgoci) i skurczu (współczynnik kurczliwości w wyniku suszenia) jest całkowitym współczynnikiem zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego.

 

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniu należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi);
  • PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

 


 

Normy i przepisy budowlane