Leksykon

PN-EN 772-13 Metody badań elementów murowych Część 13: Określenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego)

W normie opisano metodę określenia gęstości netto i gęstości brutto w stanie suchym elementów murowych: ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, z autoklawizowanego betonu komórkowego, z kamienia sztucznego. Podano sposób przygotowania próbek (całych elementów lub wyciętych z całych elementów) oraz urządzenie potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniach należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne;
  • PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi);
  • PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego;
  • PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego;
  • PN-EN 772-3 Metody badań elementów murowych -- Określenie objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie hydrostatyczne;
  • PN-EN 772-9 Metody badań elementów murowych -- Część 9: Określenie objętości brutto, objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych i silikatowych przez napełnianie piaskiem;
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 


 

Normy i przepisy budowlane