Leksykon

PN-EN 772-10 Metody badań elementów murowych Część 10: Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego

W normie opisano metodę określenia wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wilgotność określana jest w %, jako stosunek wartości o jaką zmniejszyła się masa próbki podczas suszenia, do masy próbki po suszeniu. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniach należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

 


 

Normy i przepisy budowlane