Leksykon

PN-EN 772-1 Metody badań elementów murowych Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie

Norma podaje metodę określania wytrzymałości na ściskanie elementów murowych zgodnych z normami EN 771.
Próbki należy przygotować zgodnie z zapisami norm PN-EN 772-1 oraz odpowiedniej części PN-EN 771, a następnie po umieszczeniu w maszynie wytrzymałościowej obciążać w sposób jednostajny do momentu zniszczenia.

 

W normie opisano aparaturę badawczą (maszyna wytrzymałościowa i waga), sposób przygotowania próbek (zależny od rodzaju elementu murowego), procedurę badawczą (przyrost obciążenia jest zależny od oczekiwanego wyniku wytrzymałości na ściskanie) oraz sposób obliczania, przedstawiania i oceny wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu elementów murowych należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771 (odpowiednią część),
  • PN-EN 1015-11 Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy;
  • PN-EN 772-2 Metody badań elementów murowych -- Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych (na podstawie odcisku na papierze);
  • PN-EN 772-10 Metody badań elementów murowych -- Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego;
  • PN-EN 772-13 Metody badań elementów murowych -- Część 13: Określenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego);
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 

W załączniku A podano zasadę przeliczania wytrzymałości na ściskanie elementów murowych na znormalizowaną wytrzymałość na ściskanie.

 


Normy i przepisy budowlane