Leksykon

PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych

Norma zharmonizowana PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych składa się z sześciu części:
-  PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne
-  PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe
-  PN-EN 771-3 Elementy murowe  z betonu kruszywowego
   (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
-  PN-EN 771-4 Elementy murowe  z autoklawizowanego betonu komórkowego
-  PN-EN 771-5 Elementy murowe  z kamienia sztucznego
-  PN-EN 771-6 Elementy murowe  z kamienia naturalnego

W normie zostały uwzględnione reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych zawarte w Eurokodzie 6 (EN 1996-1-1).

W poszczególnych częściach normy PN-EN 771 zostały określone charakterystyki oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych, dla których głównym zamierzonym przeznaczeniem są różnego rodzaju zastosowania w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, we wszystkich rodzajach ścian murowanych.

W normie określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

W załącznikach informacyjnych ZA poszczególnych części normy PN-EN 771 podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami i dyrektywami UE.

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.

 

Norma PN-EN 771 nie określa, nie uwzględnia i nie podaje:

  • dla elementów murowych kształtowanych specjalnie i elementów uzupełniających: ich standardowych wymiarów, standardowych wymiarów nominalnych, kątów pochylenia, promieni łuków oraz metod pomiaru wymiarów, ich odchyłek i zakresu;
  • elementów o wysokości kondygnacji, elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych, ani elementów przeznaczonych do stosowania jako warstwy wodochronne;
  • wymagań dotyczących elementów z wbudowanym materiałem izolującym cieplnie, umieszczonym na powierzchni narażonej na działanie ognia.

 


 

Normy i przepisy budowlane