Leksykon

PN-EN 771-6 Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-EN 771-6:2015-10 wprowadza normę EN 771-6:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 8.04.2016 i zastępuje EN 771-6:2011. Koniec okresu przejściowego: 8.04.2017.
W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych wytwarzanych z kamienia naturalnego, których szerokość wynosi 80 mm lub więcej, przeznaczonych do stosowania w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych ścianach murowanych w budownictwie ogólnym oraz inżynierii lądowej i wodnej.

Elementy murowe z kamienia naturalnego mogą być stosowane do murów tynkowanych lub nietynkowanych. Elementy są przeznaczone do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i zewnętrznych warstw kominów. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.

 

W normie PN-EN 771-6:2015-10 uwzględniono elementy murowe z kamienia naturalnego:

 • o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie;
 • specjalnie kształtowane oraz elementy dodatkowe uzupełniające
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;

 

Norma PN-EN 771-6:2015-10 nie dotyczy:

 • elementów o wysokości kondygnacji;
 • kamienia naturalnego do brukowania;
 • elementów przewodów kominowych spalinowych;
 • elementów przeznaczonych do stosowania w postaci warstw wodochronnych.

 

W PN-EN 771-6 określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

 

Wymagania dotyczące elementów murowych z kamienia naturalnego:

 • wymiary i ich odchyłki,
 • kształt,
 • wygląd powierzchni,
 • gęstość pozorna,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • wytrzymałość na zginanie,
 • wytrzymałość spoiny na ścinanie,
 • wytrzymałość spoiny na zginanie,
 • porowatość otwarta,
 • właściwości cieplne,
 • trwałość,
 • współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • reakcja na ogień,
 • substancje niebezpieczne

 

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami i dyrektywami UE. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych z kamienia naturalnego, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.

 


Normy i przepisy budowlane