Leksykon

PN-EN 771-5 Elementy murowe z kamienia sztucznego

PN-EN 771-5:2015-10 wprowadza normę EN 771-5:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-5:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.
W PN-EN 771-5 określono właściwości oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych z kamienia sztucznego, których głównym zamierzonym zastosowaniem są mury tynkowane lub nietynkowane, konstrukcyjne i niekonstrukcyjne wykonywane w budownictwie i inżynierii lądowej. Elementy są przeznaczone do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i zewnętrznych warstw kominów. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.

Norma dotyczy elementów murowych z betonu podobnych do kamienia naturalnego, wykonanych z zastosowaniem technik odlewania lub prasowania z powierzchniami licowymi fakturowanymi metodą odlewania, łupania, wymywania, młotkowania lub skrawania, o różnych zarysach konturów lub niefakturowanymi. Norma dotyczy elementów murowych jednorodnych oraz zawierających różne mieszanki betonu licowego i spodniego, ale nie dotyczy elementów z wbudowaną dekoracyjną warstwą licową.

 

W PN-EN 771-5 określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

 

PN-EN 771-5 nie obejmuje, nie dotyczy, nie określa i nie uwzględnia:

 • elementów murowych, które są zgodne z EN 771-3;
 • elementów o wysokości kondygnacji, elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych;
 • elementów z wbudowaną dekoracyjną warstwą licową;
 • elementów przeznaczonych do stosowania w postaci warstw wodochronnych;
 • standardowych wymiarów elementów murowych z kamienia sztucznego,  wymiarów nominalnych, kątów pochylenia elementów kształtowanych specjalnie;
 • wymagań dotyczących elementów z wbudowanym materiałem izolującym cieplnie, umieszczonym na powierzchni narażonej na działanie ognia.

 

Wymagania dotyczące elementów murowych z kamienia sztucznego:

 • wymiary, ich odchyłki oraz płaskość i równoległość powierzchni wspornych,
 • kształt: objętość pustek, pole powierzchni pustek na powierzchni wspornej,
 • wygląd: płaskość i wygląd powierzchni,
 • gęstość brutto i netto w stanie suchym oraz odchyłki,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • właściwości cieplne,
 • trwałość,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym,
 • rozszerzalność pod wpływem wilgoci,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • reakcja na ogień,
 • wytrzymałość spoiny na ścinanie,
 • wytrzymałość spoiny na zginanie,
 • substancje niebezpieczne.

 

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami/dyrektywami UE. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych z kamienia sztucznego, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.


 

Normy i przepisy budowlane