Leksykon

PN-EN 771-4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

PN-EN 771-4:2015-10 wprowadza normę EN 771-4:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-4:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.
W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) dla których głównym zamierzonym przeznaczeniem są różnego rodzaju zastosowania w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych we wszystkich rodzajach budynków.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK):

 • mają gęstość netto mniejszą od 1 000 kg/m3;
 • mają wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 1,5 N/mm2 (w przypadku elementów murowych przewidzianych do zastosowania w elementach konstrukcyjnych);
 • mogą być stosowane w ścianach murowanych zbrojonych i niezbrojonych: jednowarstwowych, szczelinowych, działowych, oporowych, piwnic, poniżej poziomu gruntu, przeznaczonych do ochrony ogniowej, cieplnej oraz przed hałasem, a także do budowy kominów (z wyjątkiem kanałów dymowych);
 • są łączone zaprawami zwykłymi, lekkimi oraz do cienkich spoin.

 

W murze, powierzchnie czołowe elementów murowych z ABK mogą być łączone:

 • na zaprawę - jeżeli elementy murowe są kształtowane regularnie (gładkie powierzchnie czołowe);
 • na wpust i wypust (pióro i wpust) - jeżeli powierzchnie czołowe elementów murowych mają odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czołowe;
 • na zaprawę - w przypadku elementów murowych, które mają w powierzchniach czołowych odpowiednio ukształtowaną wnękę do wypełnienia zaprawą.

 

W normie PN-EN 771-4:2015-10 uwzględniono następujące rodzaje elementów murowych z ABK:

 • w kształcie prostopadłościanu (kształtowane regularnie);
 • kształtowane specjalnie (np. w kształcie U);
 • uzupełniające;
 • składające się z warstw o różnej gęstości, z których nie wszystkie są warstwami konstrukcyjnymi;
 • z wbudowaną warstwą izolacji nienarażoną na działanie ognia;
 • z różnymi kierunkami i kształtami drążeń;

 

Norma PN-EN 771-4:2015-10 nie dotyczy i nie określa:

 • płyt o wysokości kondygnacji;
 • elementów kanałów spalinowych:
 • elementów murowych z izolacją cieplną mocowaną do powierzchni elementu narażonej na działanie ognia;
 • standardowych wymiarów (nominalnych) elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego;
 • kątów elementów i dopuszczalnych odchyłek dla elementów kształtowanych specjalnie i uzupełniających;
 • wyrobów przewidywanych do zastosowania jako warstwa zabezpieczająca przed wilgocią lub jako wykładziny komina.

 

W załączniku krajowym (informacyjnym) NA podano klasyfikację elementów murowych z ABK według gęstości brutto w stanie suchym i według średniej wytrzymałości na ściskanie oraz minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie elementów murowych z ABK ze względu na klasy gęstości.

1. Klasyfikacja elementów murowych z ABK według gęstości brutto w stanie suchym

Klasa gęstości brutto w stanie suchym

Zakres gęstości brutto w stanie suchym kg/m3

300

od 250 do 300

350

powyżej 300 do 350

400

powyżej 350 do 400

450

powyżej 400 do 450

500

powyżej 450 do 500

550

powyżej 500 do 550

600

powyżej 550 do 600

650

powyżej 600 do 650

700

powyżej 650 do 700

750

powyżej 700 do 750

800

powyżej 750 do 800

900

powyżej 800 do 900

1000

powyżej 900 do 1000

UWAGA - Gęstość brutto określa się z dokładnością do 5 kg/m3

 

2. Klasa wytrzymałości na ściskanie elementu murowego z ABK jest wartością jego średniej wytrzymałości na ściskanie w N/mm2. Przyjęto następujące klasy wytrzymałości na ściskanie: 1,5;   2;   2,5;   3;   3,5;   4;   4,5;   5;   6;   7.
 

3. Minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie elementów murowych ze względu na klasy gęstości

Klasa gęstości brutto w stanie suchym

Minimalna klasa wytrzymałości na ściskanie

300; 350; 400

1,5

450; 500; 550

2,5

600; 650

3

700;750

4

800; 900; 1000

5

Uwaga: Powyższe klasyfikacje są dobrowolne. Producenci mają obowiązek deklarowania gęstości brutto w stanie suchym wraz z odchyłkami oraz wytrzymałości na ściskanie elementu murowego, jeżeli to wynika z deklarowanego przez nich zamierzonego zastosowania wyrobu.

 

W normie określono sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i dyrektywami UE.

Przyporządkowanie zasadniczych charakterystyk (i związanych z nimi właściwości użytkowych) dotyczących elementów murowych z ABK przeznaczonych do stosowania (zamierzone zastosowanie) w elementach budynku:
 

 1. podlegających wymaganiom konstrukcyjnym:
 • wymiary (nominalne) i ich dopuszczalne odchyłki (oraz płaskość i równoległość powierzchni wspornej - zgodnie z EN 772-16 oraz EN 772-20);
 • kształt i budowa (kierunek i objętość drążeń, grubości ścianek, pole powierzchni drążeń na powierzchni wspornej, objętość wnęk chwytowych);
 • wytrzymałość na ściskanie (wartość deklarowana wytrzymałości średniej lub charakterystycznej, z podaniem sposobu przygotowania próbki, kierunku obciążenia i kategorii elementu - zgodnie z EN 772-1);
 • stabilność wymiarów (rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci - zgodnie z EN 680);
 • wytrzymałość spoiny w murze:
 1. na ścinanie (charakterystyczna wytrzymałość muru na ścinanie na podstawie badań zgodnie z EN 1052-3 lub na podstawie wartości ustalonych w EN 998-2);
 2. na zginanie (charakterystyczna wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyznach prostopadłej i równoległej do spoiny poziomej - zgodnie z EN 1052-2);
 1. podlegających wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego:
 • reakcja na ogień (w przypadku elementów murowych w których masa i objętość materiałów organicznych ≤ 1,0 % deklaruje się klasę A1);
 1. przeznaczonych do stosowania w warstwach odpornych na przenikanie wilgoci lub w elementach zewnętrznych budynku z odsłoniętą powierzchnią licową:
 • absorpcja wody - dotyczy elementów przeznaczonych do stosowania w zewnętrznych elementach budynku z odsłoniętą powierzchnią licową (maksymalna absorpcja wody po 10, 30 i 90 minutach -  zgodnie z EN 772-11);
 1. przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku:
 • przepuszczalność pary wodnej - dotyczy elementów przeznaczonych do stosowania w zewnętrznych elementach budynku (współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej zgodnie z EN 1745 lub EN ISO 12572);
 1. przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom ochrony przed hałasem:
 • gęstość (brutto – ew. netto - w stanie suchym oraz dopuszczalne odchyłki - zgodnie z EN 772-13);
 • kształt i budowa;
 • wymiary i ich odchyłki;
 1. przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom ochrony cieplnej:
 • właściwości cieplne (współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit, i model jego określania - zgodnie z EN 1745);
 1. podlegających wymaganiom trwałości:
 • trwałość (odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie);
 1. podlegających przepisom prawnym dotyczącym substancji niebezpiecznych:
 • uwalnianie (zawartość) substancji niebezpiecznych.

 

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych z ABK, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.


 

Normy i przepisy budowlane