Leksykon

PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

W PN-EN 771-3 określono charakterystyki i właściwości użytkowe elementów murowych z betonu kruszywowego (betonu) produkowanych z kruszyw zwykłych i/lub lekkich, przeznaczonych do murów tynkowanych lub nietynkowanych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń w budownictwie i inżynierii lądowej. Elementy murowe z betonu kruszywowego są odpowiednie dla wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.

PN-EN 771-3 uwzględnia i określa elementy murowe z betonu kruszywowego o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, elementy kształtowane specjalnie oraz uzupełniające;

W normie określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

 

PN-EN 771-3 nie określa i nie uwzględnia:

 • standardowych wymiarów elementów murowych z betonu kruszywowego, standardowych wymiarów nominalnych, kątów pochylenia elementów murowych z betonu kruszywowego kształtowanych specjalnie;
 • elementów o wysokości kondygnacji, elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych, elementów przeznaczonych do stosowania jako warstwy wodochronne;
 • elementów z wbudowanym materiałem izolującym cieplnie, związanym z powierzchniami elementu narażonymi na działanie ognia;

 

Wymagania dotyczące elementów murowych z betonu kruszywowego:

 • wymiary, ich odchyłki oraz płaskość i równoległość powierzchni wspornych,
 • kształt: kierunek drążeń, objętość otworów, grubości ścianek, pole powierzchni drążeń na powierzchni wspornej,
 • wygląd: płaskość i wygląd powierzchni elementów licowych,
 • gęstość brutto i netto w stanie suchym oraz odchyłki,
 • wytrzymałość na ściskanie oraz wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,
 • właściwości cieplne,
 • trwałość,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym,
 • rozszerzalność pod wpływem wilgoci,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • reakcja na ogień,
 • wytrzymałość spoiny na ścinanie oraz wytrzymałość spoiny na zginanie,
 • substancje niebezpieczne.

 

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami/dyrektywami UE. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych z betonu kruszywowego, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

 

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.


 

Normy i przepisy budowlane