Leksykon

PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe

W PN-EN 771-2 określono właściwości oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych silikatowych, przeznaczonych głównie do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych. Norma jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do wszystkich elementów murowych silikatowych, łącznie z elementami o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, kształtowanych specjalnie oraz elementów uzupełniających.

W PN-EN 771-2 określono i uwzględniono:

 • ze względu na zastosowanie:
  • elementy murowe silikatowe P przeznaczone do stosowania w murach zabezpieczonych,
  • elementy murowe silikatowe U przeznaczone do stosowania w murach niezabezpieczonych;
 • zasady oznaczania wyrobów kodem zawierającym podane w określonej kolejności informacje o właściwościach użytkowych silikatowych elementów murowych:

 

Kod opisujący wyroby silikatowe

Właściwość

Pozycja w kodzie wyrobu

Oznaczenie w kodzie

Rodzaj elementu murowego

1

CS

Zastosowanie

2

P lub U

Kategoria elementu murowego

3

I lub II

Średnia i znormalizowana wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym do powierzchni wspornych [N/mm2] przedzielone oznaczeniem sposobu badania: l = cały element, p = kostka

4

wartość średniej wytrzymałości na     ściskanie l wartość znormalizowanej wytrzymałość na ściskanie

lub

wartość średniej  wytrzymałości na ściskanie p wartość znormalizowanej wytrzymałość na ściskanie

Przedział minimalnej i maksymalnej gęstości brutto w stanie suchym [kg/m3]

5

gęstość minimalna – gęstość maksymalna

Wymiary [mm]

6

długość x szerokość x wysokość

Kategoria odchyłek wymiarów

nieustalona

T1, T2 lub T3 (w przypadku Tm nie stosuje się oznaczenia kodowego wyrobów)

Kształt i budowa

nieustalona

G1, G1S lub G2

Trwałość

nieustalona

F1 lub F2

Reakcja na ogień

nieustalona

A1

Wytrzymałość spoiny [N/mm2]

nieustalona

B początkowa wartość wytrzymałości na ścinanie dla zaprawy zwykłej (GPM) / początkowa wartość wytrzymałości na ścinanie dla zaprawy cienkowarstwowej (TLM)

Absorpcja wody

nieustalona

W wartość

Przepuszczalność pary wodnej

nieustalona

V wartość

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit

 

nieustalona

L wartość

 

Przykładowy kod wyrobu:

CS P I 13,9p15,0 1210-1400 250x120x220 T2 G1 F2 A1 B0,15/0,30 W15 V5/10 L0,46

 • w załączniku informacyjnym D podano klasyfikację elementów murowych silikatowych według znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie oraz klasyfikację według gęstości brutto w stanie suchym.

 

Klasyfikacja elementów murowych silikatowych
według znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie N/mm2

5

5,0

7,5

7,5

10

10,0

15

15,0

20

20,0

25

25,0

30

30,0

35

35,0

40

40,0

45

45,0

50

50,0

60

60,0

75

75,0

UWAGA Jeśli deklarowana jest klasa wytrzymałości to średnia znormalizowana wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż wartość klasy wytrzymałości podana w niniejszej tablicy

 

Klasyfikacja elementów murowych silikatowych
według gęstości brutto w stanie suchym

Klasa gęstości brutto w stanie suchym

Zakres gęstości kg/m3

3,0

> 2800

2,8

2610 - 2800

2,6

2410 - 2600

2,4

2210 - 2400

2,2

2010 - 2200

2,0

1810 - 2000

1,8

1610 - 1800

1,6

1410 - 1600

1,4

1210 - 1400

1,2

1010 - 1200

1,0

905 - 1000

0,9

805 - 900

0,8

705 - 800

0,7

605 - 700

0,6

505 - 600

0,5

≤ 500

 

W normie określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

 

 

PN-EN 771-2 nie dotyczy i nie określa:

 • płyt o wysokości kondygnacji;
 • standardowych wymiarów elementów murowych silikatowych, standardowych wymiarów nominalnych, kątów pochylenia elementów kształtowanych specjalnie, elementów uzupełniających;
 • elementów o objętości drążeń większej niż 60 % oraz wyrobów do produkcji których, jako główny surowiec, stosuje się łupki;
 • elementów przeznaczonych do stosowania w postaci warstw odpornych na przenikanie wilgoci;
 • elementów zawierających materiały izolujące cieplnie, które są łączone od strony licowej elementu i wrażliwe na działanie ognia;
 • elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych.

 

Wymagania dotyczące silikatowych elementów murowych:

 • wymiary, ich odchyłki oraz płaskość i równoległość powierzchni wspornych,
 • kształt i budowa: kierunek drążeń, objętość otworów, grubości ścianek, pole powierzchni otworów na powierzchni wspornej, całkowita objętość zagłębień, pole powierzchni otworów chwytowych, objętość otworów do wypełnienia betonem,
 • gęstość brutto i netto w stanie suchym oraz odchyłki,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • właściwości cieplne,
 • trwałość,
 • absorpcja wody,
 • rozszerzalność pod wpływem wilgoci,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • reakcja na ogień,
 • wytrzymałość spoiny na ścinanie,
 • substancje niebezpieczne.

 

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami/dyrektywami UE. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku elementów murowych z silikatów, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

 

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.


 

Normy i przepisy budowlane