Leksykon

PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-1:2015-10 wprowadza normę EN 771-1:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-1:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.
W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych ceramicznych, przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym:
- zabezpieczonych przed penetracją wody (np. w murach tynkowanych);
- niezabezpieczonych (odpornych na działanie deszczu, zamrażania / rozmrażania, kontaktu z gruntem i wodą gruntową bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń);
- przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, a także  elementów murowych stosowanych do wykonywania wewnętrznych okładzin i ścian działowych.

 

W PN-EN 771-1 określono i uwzględniono:

 • ze względu na zastosowanie:
  • elementy P (wcześniej oznaczane LD) są to elementy murowe ceramiczne przeznaczone do stosowania w murach zabezpieczonych;
  • elementy U (wcześniej oznaczane HD) są to elementy murowe ceramiczne przeznaczone do stosowania w murach niezabezpieczonych;
 • elementy murowe ceramiczne o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie oraz przyjęto, że właściwości tych elementów są takie same jak elementów o kształcie regularnym (równoległościennych) wykonanych z tych samych surowców i w tej samej technologii;
 • elementy ceramiczne do wykonywania zewnętrznej obudowy kominów murowanych;

 

W normie określone są sposoby pobierania próbek do badań wyrobów oraz kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

 

PN-EN 771-1 nie określa, nie podaje i nie uwzględnia:

 • standardowych wymiarów elementów murowych ceramicznych, standardowych wymiarów nominalnych, kątów pochylenia, promieni łuków elementów murowych ceramicznych kształtowanych specjalnie;
 • metod pomiaru wymiarów, ich odchyłek i zakresu;
 • kątów pochylenia oraz promieni łuków elementów murowych ceramicznych kształtowanych specjalnie;
 • wymagań dotyczących: elementów do brukowania, elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych, elementów ceramicznych o wysokości kondygnacji;
 • elementów murowych ceramicznych zawierających materiały izolujące cieplnie, łączone od strony licowej elementu, wrażliwych na działanie ognia.

 

Wymagania dotyczące elementów murowych z ceramiki P i U:

 • wymiary, ich odchyłki i rozpiętość oraz płaskość i równoległość powierzchni wspornych,
 • kształt i budowa: kierunek drążeń, objętość otworów, grubości ścianek, pole powierzchni drążeń na powierzchni wspornej,  całkowita objętość zagłębień (tylko U), pole powierzchni otworów chwytowych (tylko P), kanał do wypełnienia betonem (tylko P), udział procentowy otworów (tylko P),
 • gęstość brutto i netto w stanie suchym oraz odchyłki,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • właściwości cieplne,
 • trwałość,
 • absorpcja wody (tylko U),
 • zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych,
 • rozszerzalność pod wpływem wilgoci,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • reakcja na ogień,
 • wytrzymałość spoiny na ścinanie,
 • substancje niebezpieczne.

 

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami/dyrektywami UE. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE na podstawie systemów oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. W przypadku ceramicznych elementów murowych, wyroby kategorii I objęte są systemem 2+, a wyroby kategorii II systemem 4.

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania  wyrobów, jak również przykłady deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.

 


 

Normy i przepisy budowlane