Leksykon

PN-EN 459-1 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Norma PN-EN 459-1 dotyczy 22 wyrobów z wapna budowlanego, stosowanego między innymi:
-- do przygotowywania spoiwa do zapraw (murarskich, tynkarskich, obrzutek itp.);
-- do wytwarzania innych wyrobów budowlanych (elementów murowych silikatowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego, betonu itp.);
-- w inżynierii lądowej i wodnej (do stabilizacji gruntu, do produkcji mieszanek asfaltowych itp.).

Aktualną, opublikowaną normą jest EN 459-1:2015 (PN-EN 459-1:2015-06P)

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej nr C 092/06 z 09.03.2018 normą zharmonizowaną jest EN 459-1:2010 (PN-EN 459-1:2012P), która ma status normy wycofanej.

W stosunku do normy wycofanej, aktualną, opublikowaną normę dostosowano do wymagań rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (CPR) poprzez wprowadzenie zmian w załączniku ZA. Ze względów formalnych dodano również punkty substancje niebezpieczne, ale ponieważ w Polsce nie zostały określone odpowiednie wymagania, a wapno budowlane nie podlega rozporządzeniu REACH, przyjmuje się że wapno budowlane nie wydziela substancji niebezpiecznych.

 

W normie podane są definicje różnych rodzajów wapna budowlanego i ich klasyfikacja. Podano również wymagania dotyczące właściwości chemicznych i fizycznych w zależności od rodzaju wapna budowlanego oraz kryteria zgodności.

Norma nie określa warunków dostawy wapna.

 

Spis treści normy:

1.   Zakres normy

2.   Powołania normatywne

3.   Terminy i definicje

4.   Wapno powietrzne

4.1   Postanowienia ogólne

4.2   Rodzaje wapna powietrznego

4.3   Wapno wapniowe

4.4   Wapno dolomitowe

5.   Wapno o właściwościach hydraulicznych

5.1   Postanowienia ogólne

5.2   Rodzaje wapna o właściwościach hydraulicznych

5.3   Wapno hydrauliczne naturalne

5.4   Wapno według przepisu

5.5   Wapno hydrauliczne

5.6   Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

5.7   Znormalizowane oznaczenie wapna o właściwościach hydraulicznych

 

Załącznik A (informacyjny) Statystyczne metody oceny dotyczące wytrzymałości oraz właściwości fizycznych i chemicznych

Załącznik B (informacyjny) Właściwości dodatkowe wapna budowlanego

Załącznik C (informacyjny) Schemat blokowy dotyczący rodzajów wapna i obszarów zastosowania

Załącznik D (normatywny) Deklaracja składu wapna według przepisu (główne składniki jakie powinien zadeklarować producent, składniki drugorzędne, dodatki, deklaracja składu, oznaczenie znormalizowane)

Załącznik ZA (informacyjny) Rozdziały EN dotyczące postanowień rozporządzenia UE Wyroby budowlane

Bibliografia

 


 

Normy i przepisy budowlane