Leksykon

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

Norma dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na miejscu, do konstrukcji prefabrykowanych, a także konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach; betonu wytwarzanego na miejscu; betonu towarowego lub produkowanego w wytwórniach prefabrykowanych wyrobów betonowych; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego.

Norma obejmuje beton: zwykły, ciężki i lekki.
Norma nie dotyczy betonów: komórkowego, spienionego, o otwartej strukturze (beton jamisty), o gęstości mniejszej od 800 kg/m3 oraz ogniotrwałego.

 

W normie PN-EN 206 podano wymagania dotyczące:

 • składników betonu,
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji,
 • ograniczeń dotyczących składu betonu,
 • specyfikacji betonu,
 • dostawy mieszani betonowej,
 • procedur kontroli produkcji,
 • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

 

Stosowanie innych norm europejskich, dotyczących np. elementów prefabrykowanych, może wymagać odstępstw od tej normy.

 

W normie PN-EN 206 podano klasyfikacje:

 • klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska (tablice 1 i 2),
 • klasy właściwości mieszanki betonowej
  • klasy konsystencji (tablice od 3 do 6);
  • klasy dodatkowych właściwości SCC (tablice od 7 do 11)
 • klasy właściwości betonu stwardniałego
  • klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i ciężkiego (tablica 12),
  • wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego (tablica 13),
  • klasy gęstości betonu lekkiego (tablica 14).

 

Wymagania dotyczące betonu oraz metody sprawdzania:

 • składniki betonu (cement, kruszywa, woda zarobowa, domieszki, dodatki),
 • skład betonu (między innymi zawartość chlorków i temperatura betonu),
 • klasa ekspozycji,
 • mieszanka betonowa:
  • konsystencja,
  • zawartość cementu oraz współczynnik w/c,
  • zawartość powietrza,
  • maksymalny wymiar ziaren kruszywa,
 • beton stwardniały:
  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość rozciąganie przy rozłupywaniu,
  • gęstość w stanie suchym oraz jej odchyłki,
  • wodoszczelność,
  • ognioodporność,

 

Specyfikacja betonu powinna zawierać:

 • przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu stwardniałego,
 • warunki pielęgnacji,
 • wydzielanie ciepła wynikające z wymiarów konstrukcji,
 • oddziaływanie środowiska na konstrukcję,
 • wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa oraz mechanicznego wykończenia powierzchni betonu,
 • wymagania dotyczące otuliny zbrojenia oraz minimalnego rozstawu między zbrojeniem (maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa),
 • ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności (np. wynikające z klas ekspozycji).

 

Oznaczenie betonu projektowanego:

 • klasa wytrzymałości na ściskanie,
 • klasa ekspozycji z oznaczeniem państwa, które wydało postanowienia dla wartości granicznych, składu betonu i jego właściwości lub innego zestawu wymagań,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • klasa zawartości chlorków,
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,
 • klasa gęstości,
 • klasa konsystencji.

 


Normy i przepisy budowlane