Leksykon

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Norma dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, do elementów prefabrykowanych  konstrukcji i budynków oraz innych konstrukcji inżynierskich; betonu wytwarzanego na placu budowy i w wytwórniach betonów oraz prefabrykatów; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego.
Norma obejmuje beton: zwykły, ciężki i lekki.
Norma nie dotyczy betonów: komórkowego, spienionego, o otwartej strukturze (beton jamisty), o gęstości mniejszej od 800 kg/m3 oraz żaroodpornego.

W normie PN-EN 206-1 podano wymagania dotyczące:

 • składników betonu,
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji,
 • ograniczeń dotyczących składu betonu,
 • specyfikacji betonu,
 • dostawy mieszani betonowej,
 • procedur kontroli produkcji,
 • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

 

Stosowanie innych norm europejskich, dotyczących np. elementów prefabrykowanych, może wymagać odstępstw od tej normy.

 

W normie PN-EN 206-1 podano klasyfikacje:

 • klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska (tablice 1 i 2),
 • klasy konsystencji mieszanki betonowej (tablice 3 do 6),
 • klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i ciężkiego (tablica 7),
 • klasy wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego (tablica 8),
 • klasy gęstości betonu lekkiego (tablica 9).

 

Wymagania dotyczące betonu oraz metody sprawdzania:

 • składniki betonu (cement, kruszywa, woda zarobowa, domieszki, dodatki),
 • skład betonu (między innymi zawartość chlorków i temperatura betonu),
 • klasa ekspozycji,
 • mieszanka betonowa:
  • konsystencja,
  • zawartość cementu oraz współczynnik w/c,
  • zawartość powietrza,
  • maksymalny wymiar ziaren kruszywa,
 • beton stwardniały:
  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość rozciąganie przy rozłupywaniu,
  • gęstość w stanie suchym oraz jej odchyłki,
  • wodoszczelność,
  • ognioodporność,

 

Specyfikacja betonu powinna zawierać:

 • przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu stwardniałego,
 • warunki pielęgnacji,
 • wydzielanie ciepła wynikające z wymiarów konstrukcji,
 • oddziaływanie środowiska na konstrukcję,
 • wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa oraz mechanicznego wykończenia powierzchni betonu,
 • wymagania dotyczące otuliny zbrojenia oraz minimalnego rozstawu między zbrojeniem (maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa),
 • ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności (np. wynikające z klas ekspozycji).

 

Oznaczenie betonu projektowanego:

 • klasa wytrzymałości na ściskanie,
 • klasa ekspozycji z oznaczeniem państwa które wydało postanowienia dla wartości granicznych, składu betonu i jego właściwości lub innego zestawu wymagań,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • klasa zawartości chlorków,
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,
 • klasa gęstości,
 • klasa konsystencji.

 

 


 

Normy i przepisy budowlane