Leksykon

PN-EN 1745 Mury i wyroby murowe - Metody określania właściwości cieplnych

W normie podano procedury określania obliczeniowych wartości cieplnych (oporu cieplnego i/lub współczynnika przewodzenia ciepła) murów i wyrobów murowych. PN-EN 1745:2012E (EN 1745:2012) zastąpiła PN-EN 1745:2004 (EN 1745:2002). Okres koegzystencji upłynął w październiku 2012. Zmieniona w znaczący sposób norma, nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

W EN 1745:2012 wprowadzono oznaczenia modeli (metod) określania współczynników przewodzenia ciepła elementów murowych w stanie suchym oraz zmieniono zasady oznaczania wartości cieplnych.

Załącznik A (normatywny) zawiera tabelaryczne wartości λdesign materiałów stosowanych w wyrobach murowych oraz zapraw.

 

W EN 1745:2012 w stosunku do EN 1745:2002 wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano uwagę, aby w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków używać λdesign,mas P = 50 %,
  • w przypadku silikatowych elementów murowych (tablica A.2) rozszerzono zakres  gęstości,
  • w przypadku elementów murowych z kamienia naturalnego (tablica A.11) rozszerzono zakres informacji,
  • w przypadku zapraw (tablica A.12) rozszerzono zakres  gęstości i zmieniono λ10,dry,mor .

 

Załącznik B (informacyjny) zawiera tabelaryczne wartości podstawowe Rdry,mas lub λ10,dry,mas dla murów wykonanych z elementów murowych z uformowanymi drążeniami

 

W EN 1745:2012 w stosunku do EN 1745:2002 wprowadzono następujące zmiany:

  • podawane są współczynniki przewodzenia ciepła w stanie suchym dla materiału λ10,dry,mat i dla elementu murowego λ10,dry,unit,
  • dodano tablice z nowymi ceramicznymi elementami murowymi

 

W załącznikiC i D pozostały niezmienione. Załącznik C (informacyjny) zawiera przykład stosowania tablicy z załącznika B, a załącznik D (normatywny) wymagania dotyczące odpowiednich metod obliczania.

Załącznik E (informacyjny) Ocena zgodności został dostosowany do wprowadzonych oznaczeń procedur określania współczynników przewodzenia ciepła elementów murowych w stanie suchym.

Załącznik F (informacyjny) Alternatywna procedura konwersji wilgoci drążonych elementów murowych jest nowym w stosunku do EN 1745:2002

W EN 1745:2012 w stosunku do EN 1745:2002 wycofano Załącznik ZA (informacyjny) Odchylenia typu A


Normy i przepisy budowlane