Leksykon

PN-EN 1052-1:2000 (EN 1052-1:1998) Metody badań murów Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie

Norma podaje metodę określania wytrzymałości na ściskanie murów obciążonych równomiernie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny spoin wspornych.

W normie określone są zasady przygotowania i liczby próbek do badań, wymagania dotyczące urządzeń badawczych (maszyny wytrzymałościowej), sposób przeprowadzenia badania oraz sposób obliczania, przedstawiania i oceny wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Przy badaniu wytrzymałości na ściskanie należy stosować następujące normy:
 

  • PN-EN 771 (odpowiednią część),
  • PN-EN 1015-11 Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy;
  • PN-EN 772-2 Metody badań elementów murowych -- Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych (na podstawie odcisku na papierze);
  • PN-EN 772-10 Metody badań elementów murowych -- Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego;
  • PN-EN 772-13 Metody badań elementów murowych -- Część 13: Określenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego);
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 


 

Normy i przepisy budowlane