Leksykon

PN-B-12012:2007 Metody badań elementów murowych. Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych

W normie opisano metodę określania odporności na cykliczne zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych. W zależności od rodzaju elementu murowego poddawane są one odpowiedniej liczbie cykli zamrażania i odmrażania. Poddawane próbom elementy uznaje się za odporne na zamrażanie-odmrażanie, jeżeli liczba i wielkość uszkodzeń badanych próbek nie jest większa od tych które zostały określone w normie. Jeżeli stwierdzono występowanie większej liczby i wielkości określonych uszkodzeń, należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie próbek i porównać z wytrzymałością na ściskanie próbek nie poddanych badaniu zamrażania-odmrażania. Wytrzymałość na ściskanie nie może się zmniejszyć więcej niż 20%

Zgodnie z normą ceramiczne elementy murowe elewacyjne powinny być odporne na nie mniej niż 25 cykli, a elementy nieelewacyjnych na nie mniej niż 20 cykli.

Podano sposób przygotowania próbek oraz przyrządy i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 


 

Normy i przepisy budowlane