Leksykon

PN-B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

W normie określono metody oceny wpływu drgań przekazywanych na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny oraz kryteria zapewnienia tym ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02171:1988. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02171:2017-06, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 1988 roku

Źródła drgań mogą znajdować się w obrębie budynków lub poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.

 

Wymagania niniejszej normy stosuje się w:

  • diagnostyce dotyczącej oceny zapewnienia komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w istniejących budynkach i odbierającym w sposób bierny drgania pochodzące z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań;
  • trakcie projektowania budynków, na które będą oddziaływać drgania pochodzące z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań i w których przebywający ludzie będą narażeni na oddziaływanie tych drgań.

 

W normie podano wartości parametrów drgań mechanicznych, przy których zapewnia się wymagany komfort wibracyjny w różnych warunkach przebywania ludzi w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynkach. Ocenie podlegają drgania w pasmach częstotliwości środkowych od 1 Hz do 80 Hz.


Normę stosuje się do oceny drgań występujących stale, długotrwałych i krótkotrwałych